Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i prosessteknologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

60 studiepoeng,

Undervisningssemester

Haust og vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studenten teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter innan eit spesialisert område i energi- og prosessteknologi. Kandidaten skal få ein god innføring i vitskaplege arbeidsmåter, trening i å evaluere vitskapleg litteratur, og erfaring i å formidle egne resultat og teorier både munleg og skriftleg. Gjennom fagleg fordjupning skal studenten tilegne seg spisskompetanse, utvikle kritisk og vitskapelig tenking og være i stand til å gjennomføre ei forskningsbasert masteroppgåve innen forskningsfeltet.

Innhald:

Masteroppgåven skal være et selvstendig arbeid, utforma i ein dialog mellom rettleiar og kandidaten, hvor kandidaten selv har ansvaret for progresjonen i arbeidet. Forskningsfeltet som ein kan velje masteroppgåve innan, spenner over fleire område innan energi- og prosessteknologi, som til dømes separasjon, sikkerheitsteknologi og fleirfase. Teoretiske og praktiske fordjupingsemne blir valt etter tema på masteroppgåva. Studiet gir deg solid kompetanse i realfag og grunnlag til å bidra til i utviklingen av fagområda prosessteknologi.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • syner gode kunnskapar innan prosessteknologi generelt, og avansert kunnskap i eit avgrensa området knytt til mastergradsprosjektet
 • kan analysere komplekse problemer som finnes i prosessindustrien i dag
 • har kunnskap om eksperimentelt utstyr, måleinstrument og berekning av måleusikkerheit

Ferdigheiter

Studenten

 • kan utføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ, og i tråd med forskingsetiske normer
 • kan handtere og presentere vitskaplege data, drøfte presisjon og nøyaktigheit og bruke programmeringsverktøy for å analysere og behandle data
 • kan analysere, tolke og drøfte eigne resultat på ein fagleg god og kritisk måte, og i lys av data og teoriar innan sitt fagområde
 • kan orientere seg i fagmiljøet og hente inn, analysere og bruke nødvendige kunnskapar og verktøy som trengs for å utføre eit forskingsprosjekt
 • kan analysere problemstillingar i sikkerheitsteknologi og drøfte måtar å utforske desse på ved hjelp av teori og eksperimentelle metodar
 • kan modellere og analysere grunnleggende prosesser som skjer i prosessapparatur og naturen
 • kan finne sammenheng og anvende kunnskaper fra matematikk, fysikk og kjemiteknikk

Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan analysere vitskaplege problemstillingar generelt og kunne delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar å løyse problem på
 • kan gi ei god skriftleg og munnleg framstilling av vitskaplege tema og forskingsresultat
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innan prosessteknologi, både med spesialistar og til allmennheita
 • kan reflektere over sentrale vitskaplege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid
 • demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit

Krav til forkunnskapar

Opptak til masterprogrammet i Energi- og prosessteknologi ved Institutt for fysikk og teknologi ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram i energi- og prosessteknologi ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon