Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Psykologiens historie

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePROPSY100
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane ei innføring i psykologien sitt historiske opphav og utvikling som vitskapleg og anvend disiplin, samt gi ei innføring i sentrale namn, hovudtradisjonar og spørsmål knytte til psykologi som vitskap og profesjonell praksis. 

Psykologiens historie

Studenten vil få ei innføring i psykologiens idéhistoriske røter og framveksten av den første eksperimentalpsykologien. Hovudvekta ligg på å få oversikt over psykologiens hovudtradisjonar som praksisdisiplin og vitskap, og utviklinga fram til i dag. Studentane får ei grunnleggande innføring i forholdet mellom akademisk og anvend psykologi. Vidare skal dei gjerast kjende med den internasjonale og nasjonale framveksten av psykologprofesjonen. Studentane får også praktisk innføring i akademisk skriving og skal utforme ei akademisk oppgåve om tema innanfor psykologiens historie.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ved fullført emne kan studenten:

 • greie ut om psykologiens historiske utvikling som vitskapleg disiplin 
 • kjenne til psykologiens filosofiske røter og psykologifagets opphav og etablering som sjølvstendig vitskapleg disiplin
 • greie ut om psykologiens hovudtradisjonar og framveksten av den nasjonale og internasjonale psykologprofesjonen
 • greie ut om sentrale namn og bidrag i psykologiens historie, og korleis desse blir vurderte i dag
 • greie ut om sentrale spørsmål og debattar i psykologiens historie
 • kjenne til referanse- og kjeldebruk i akademisk skriving

Ferdigheiter

Ved fullført emne kan studenten:

 • analysere og reflektere kritisk rundt samtidas psykologiske teoriar, diskursar og praksis, og plassere desse i ein historisk kontekst 
 • vere kritisk og reflekterande til vitskapane generelt og psykologien spesielt 
 • beskrive kjenneteikn ved psykologiens røter i filosofi
 • beskrive og diskutere sentrale kjenneteikn ved dei ulike psykologiske (skule-)retningane, samt beskrive likskapar og forskjellar mellom desse med omsyn til innhald, metodebruk og menneskesyn
 • beskrive og diskutere sentrale namn og deira bidrag 
 • kunne skrive ei akademisk oppgåve

Generell kompetanse

Ved fullført emne kan studenten:

 • analysere psykologifagets historiske forankringar og slik bidra til nytenking i faget 
 • reflektere over sentrale problemstillingar innanfor psykologiens historie
 • reflektere over sentrale problemstillingar i psykologprofesjonens historie
 • reflektere kritisk om sentrale namn, tradisjonar og spørsmål i psykologiens historie
 • skrive ei akademisk oppgåve med bruk av ulike kjelder

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, kollokviegrupper og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjend seminaroppgåve (2 500 ord +/- 10-15 %, referansar ikkje inkludert)

Vurderingsformer

48-timars skriftleg heimeeksamen (essay)

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatne

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet