Hjem
Utdanning
Masteremne

Profesjonsforberedelse 1 Psykopatologi, psykologisk behandling og fagetikk

Studiepoeng, omfang

5

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i sentrale psykiske lidingar, og arbeidsområder og arbeidsmåtar innan klinisk psykologi. Emnet introduserer etiske problemstillingar og gir ei innføring i gjeldande føresegn som regulerer psykologar si yrkesutøving og verksemd i samfunnet. Prinsipp for profesjonell etikk i klientretta verksemd og i forsking blir gjennomgått og eksemplifisert. Det blir lagt vekt på medvit om fagetiske dilemma knytt til psykologar si yrkesutøving og korleis gjeldande psykologetikk kan brukast til å handtere slike dilemma. Studentane vil få ei innføring i grunnleggande modellar for psykopatologi, sentrale kliniske tilstandsbilde og sentrale modellar for psykologisk behandling. Undervisninga gir eit grunnlag for undervisning om psykiske lidingar innan dei andre psykologiske basaldisiplinane, samt tema innan klinisk nevropsykologi, pedagogisk-psykologisk rådgiving og diagnostikk og psykologisk behandling.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Studenten:

 

 • Kan gjengi og diskutere hovudprinsipp for profesjonsetikk i klientretta verksemd
 • Kan gjengi og diskutere hovudprinsipp for forskingsetikk i psykologisk forsking
 • Kan gjengi og forklare sentrale modellar og perspektiv på psykopatologi, normalitet og avvik
 • Kan gjere greie for sentrale kliniske tilstandsbilde
 • Kan gjere greie for modellar for psykologisk behandling: kognitiv-åtferdsterapi, dynamisk og humanistisk/emosjonsfokusert terapi

Ferdigheiter

Studenten:

 

 • Kan ta stilling til fagetiske dilemma ut frå prinsipp for profesjonsetikk i klientretta verksemd
 • Kan sammenlikne sentrale modellar for psykopatologi og psykologiske behandlingsmodellar i forhold til kvarandre.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan reflektere over etiske implikasjonar ved klientretta arbeid og psykologisk forsking
 • Kan reflektere over bruk av ulike psykologiske modellar og tilpassing av psykologiske modeller til den enkelte klient eller brukargruppe

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Førelesingar med integrerte øvingar og videodemonstrasjonar
 • Seminar

Vurderingsformer

Skuleeksamen på 3 timar der studentane svarar på 3 av 3 oppgåver

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust/ Vår

Litteraturliste

Videoframvising, tilrådde vevsider

 

Lista vil vere klar innan 01.06 / 01.12 for det komande semesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@psyfa.uib.no

Tlf 55 58 27 10

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  18.02.2020
  Sensur kunngjøres
  24.03.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted