Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Profesjonsforberedelse 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentene kunnskaper om relevante praksisområder psykologen kan ha i dagens samfunn. Det vektlegges at studentene forstår betydningen av kontekstuelle og samfunnsmessige faktorer for psykisk helse og livskvalitet, og hvordan tiltak på systemnivå kan forebygge sykdom og fremme helse. Emnet skal gi kunnskap om psykologens rolle i dagens samfunn, samt fremtidens behov i et samfunn i endring. Studentene vil få oversikt over ulike samfunnspsykologiske arbeidsmetoder, gjennom eksempler fra ulike arenaer i primærhelsetjenesten.

Det vil bli avholdt et eget APA skrivekurs. Det vil gis opplæring i akademisk skrivestil, og studentene skal lære seg hovedkjennetegn ved en skriftlig vitenskapelig rapport innen de forskjellige psykologiske disiplinene.

Innhold:

Emnet tar opp tema som:

 • Psykologarbeid i kommunene og primærhelsetjenesten.
 • Psykologfagets teorier og modeller for forebyggende arbeid.
 • Dagens utforming av psykologrolle i kommunene og primærhelsetjenesten.

Læringsutbyte

 Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten: 

 • Oversikt over hva samfunnspsykologi er og hva som kjennetegner samfunnspsykologiske tenkemåter og arbeidsfelt, inklusive forebygging og klinisk helsepsykologi
 • Kjennskap til viktige begreper og teorier for å forstå menneskelig helse og atferd i kontekst og fra et samfunnsmessig perspektiv
 • Kjennskap til betydningen av samfunnsmessige faktorer for helse og livskvalitet
 • Kjennskap til psykologers plikter og rettigheter og sentrale lover og forskrifter i samfunnspsykologisk kontekst
 • Kjennskap til hovedtrekkene i utformingen av en vitenskapelig artikkel i psykologi

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • Beskrive og drøfte psykologers plikter og rettigheter i samfunnspsykologisk kontekst
 • Benytte fagrelevante begreper og teorier til å drøfte hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker psykisk og somatisk helse
 • Benytte APA-stilen for akademisk skriving

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten:

 • En god forståelse for psykologers roller i ulike kontekster
 • Kunnskap om viktige samfunnsfaktorer som påvirker helse og trivsel og kan formidle dette både skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om grunnleggende prinsipper ved utforming av akademisk tektst

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Forelesninger
 • Seminar med organiserte diskusjoner som hjelper ferdigstilling av essay. Seminarene vil blant annet bestå av team diskusjoner

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Essay med utgangspunkt i arbeid i seminar eller egenstudier

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ ikke godkjent

Vurderingsformer

24-timers hjemmeeksamen basert på undervisningstema og anbefalt litteratur. Hjemmeeksamen skal skrives individuelt og alle hjelpemiddel kan benyttes. Hjemmeeksamen blir levert ut og inn elektronisk.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår/haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.01.2022, 12:00
  Innleveringsfrist
  13.01.2022, 12:00
  Trekkfrist
  11.01.2022
  Sensur kunngjøres
  26.01.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen