Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Utviklingspsykologi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Studentene skal tilegne seg et prosessperspektiv på menneskets utvikling over livsløpet. Dette innebærer at studentene skal kunne integrere utviklingspsykologi til en helhetlig prosessforståelse av utvikling som foregår i og mellom individer over hele livsløpet.

Tema 1: Utviklingspsykologi teori

 • Teoretiske perspektiver på utvikling over livsløpet
 • Tilknytning, relasjoner gjennom livet og emosjonsregulering
 • Sosial utvikling
 • Moral og empatiutvikling,
 • Kognitiv- og språkutvikling
 • Identitetsutvikling, seksuell identitet og positiv ungdomsutvikling
 • Aldring, demografi og populasjonsutvikling

Selvbiografi (forpraksis)

Studentene skriver en selvbiografi som leses av ekstern psykolog. Ekstern psykolog gir tilbakemelding.

Observasjon som metode i profesjonsutøvelse og forskning (forpraksis)

Det skal gis en grunnleggende opplæring i å gjennomføre naturalistiske observasjoner med fokus på disse metodenes anvendelse både i praktisk profesjonsutøvelse og forskning.

Tema 2: Emneoppgave/Artikkeloppgave

Halvparten av kullet skal skrive en emneoppgave i utviklingspsykologi i grupper på tre eller fire. Tema vil være mest mulig selvvalgt innen utviklingspsykologi. Studentene skal skrive teoretiske oppgaver med mindre annet er avtalt. Hensikten med emneoppgaven er å gi studentene muligheten til å fordype seg i utviklingsprosesser. Innholdet i emneoppgaven skal reflektere den prosesstenkningen som er et kjernepunkt i undervisningen. Studentene mottar en skriftlig tilbakemelding fra veileder på oppgaven. I vurderingen vil bruk av både teori og empiri for å besvare faglige problemstillinger vektlegges.

Den andre halvparten av kullet skal skrive en artikkeloppgave i utviklingspsykologi i grupper av tre eller fire. Studenter som skriver artikkeloppgave i PROPSY302, skal skrive en emneoppgave i PROPSY304, og vice versa. I artikkeloppgave skal studenter vurdere 2 eller 3 artikler om et utviklingspsykologitema opp mot hverandre, og det legges inn krav om både teori og empiri i oppgaven. Hensikt med artikkeloppgaven er at studenter skal få faglig veiledning i å lese artikler kritisk. Studentene mottar en tilbakemelding fra veileder på oppgaven.

Alle oppgavene i emnet skal skrives i APA stil. I forbindelse med emne- og artikkeloppgaven gis også en introduksjon til bibliotekets ressurser og til søk i elektroniske databaser.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Ved fullført emne kan studenten:

 • redegjøre for teoretiske modeller og forskningsmetoder innen utviklingspsykologi
 • integrere eksisterende kunnskap om biologisk grunnlag, emosjonell, sosial og kognitiv utvikling, i en helhetlig forståelse av utviklingsprosessen fra spedbarnsalder til utvikling over livsløpet.
 • redegjøre for både normale og avvikende utviklingsprosesser over hele livsløpet
 • redegjøre for hovedtrekkene i utformingen av en vitenskapelig artikkel i psykologi, retningslinjer for medforfatterskap og offentliggjøring av vitenskapelige funn

Ferdigheter

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • reflektere over teoretiske modeller og forskningsmetoder vedrørende endringsprosesser i utviklingen over livsløpet
 • reflektere over ulike faktorer som kan påvirke psykisk helse og utvikling
 • benytte APA-systemet for akademisk skriving

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • reflektere over hvordan egne holdninger og antagelser om utvikling gjennom livsløpet kan få betydning i vurdering og behandling
 • reflektere over kulturelle forskjeller i psykologisk utvikling
 • reflektere over behovet for kontinuerlig kunnskaps- og ferdighetstilegnelse innen utviklingspsykologi gjennom utdanning/videreutdanning, veiledning og konsultasjon i arbeid med klienter
 • redegjøre for etiske retningslinjer for sitering, medforfatterskap og offentliggjøring av vitenskapelige funn i hht Vancouver-konvensjonen

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligere emner i psykologutdanningen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Forelesninger, seminar, veiledning og selvstudium basert på anbefalt litteratur
 • Selvbiografiøvelsen
 • Observasjonsøvelse
 • Emneoppgave eller artikkeloppgave 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Skrive selvbiografi med tilbakemelding fra ekstern psykolog (godkjennes formelt av lærer)
 • Emneoppgave eller artikkeloppgave i utviklingspsykologi (presentasjon og innlevering av oppgave godkjennes av veileder)
 • Observasjonsøvelse (deltakelse på observasjonsøvelsen, innlevering av powerpoint-file og presentasjon) (godkjennes av lærer)

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurdering "godkjent"/"ikke godkjent".

Vurderingsformer

Skoleeksamen på 6 timer (bokstavkarakter). Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterskala A-F

Litteraturliste

Anbefalt litteratur, videofremvisning.

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  19.11.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  05.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen