Hjem

Utdanning

Masteremne

Kognitiv psykologi

Undervisningssemester

Vår/Haust

Mål og innhald

Kurset tar opp grunnleggende kognitive funksjoner basert på et informasjonsbearbeidingsperspektiv.

Tema 1: Basalkomponenter i kognisjon, og anvendelse av det kognitive perspektivet på høyere mentale prosesser (9 sp)

 Vi fokuserer først på de grunnleggende kognitive mekanismene som for eksempel innkoding og kategorisering av informasjon, oppmerksomhet, lagring og gjenhenting og glemsel av informasjon. Vi diskuterer forholdet mellom normal funksjon, svekket funksjon og uvanlig evnerik funksjon. Så presenteres den kognitive tilnærmingen til komplekse mentale prosesser; for eksempel i hvilken grad vår tenkning er rasjonell og hvordan mennesker veier evidens og argumenter; hvordan mennesker løser problemer; hvordan mennesker vurderer risiko og foretar beslutninger. Vi diskuterer interaksjonen mellom kognisjon og affekt; kognitive prosesser i kommunikasjon; samt adaptive fordeler og ulemper ved kognitive bias i menneskets tilpasning til omgivelsene.

Tema 2: Emneoppgave med design, evaluering og analyse av kognitiv forskning (6 sp)

Formål er å praktisere forskningsmetodikk innen feltet kognitiv psykologi ved at studentene gjennomfører et empirisk eller teoretisk arbeid. Målet er også å presentere nyere studier i kognitiv psykologi og å gi studentene økt kompetanse i vitenskapelig forfatterskap innen kognitive emner.

Det kan gis anledning til å arbeide som forskningsassistent istedenfor å skrive emneoppgave. Forskningsassistentarbeidet defineres av veileder. Ved avsluttet forskningsassistentarbeid skal studenten utarbeide et skriftlig notat om arbeidet. Notatet skal også inneholde en kort beskrivelse av prosjektet, metode og eventuelle resultat

Læringsutbyte

Kunnskaper:

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

 • Den historiske utviklingen av nyere moderne kognitiv psykologi
 • organiseringen av grunnleggende kognitive funksjoner beskrevet innenfor et informasjonsbearbeidingsperspektiv.
 • Høyere kognitive prosessers relevans for å forstå menneskelig atferd på utvalgte anvendte områder, som risikovurdering, miljøatferd, klinisk dysfunksjon eller terapeutisk intervensjon.
 •  Grunnleggende metodiske design som anvendes i studier av kognisjon.

Ferdigheter:

Ved fullført emne kan studenten:

 • Beskrive og diskutere sentrale eksperimentelle funn, og grunnleggende prosesser, fra kjerneområder innen kognisjon, for eksempel oppmerksomhet, persepsjon, hukommelse, språk, tenkning, resonnering, bedømmelse og beslutningstaking.
 • Beskrive og diskutere fordeler og ulemper ved bruk av kognitive snarveier (heuristisk prosessering) i beslutningstaking.
 • Diskutere og evaluere i hvilken grad menneskets tenkning kan sies å være rasjonell.
 • Evaluere eksperimentelle design, metode og konklusjoner i forskningsartikler som tester teorier i kognitiv psykologi.
 • Gjennomføre en studie av en problemstilling innenfor forskning i kognitiv psykologi og skrive en oppgave om et tema innenfor kognitiv psykologi, enten empirisk, teoretisk eller litteraturstudie, som følger APA standard.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • Reflektere over betydningen av empirisk støtte for teoretiske påstander innenfor ulike kognitive områder.
 • Reflektere over hvordan det kognitive perspektivet bidrar til å forstå menneskers atferd og erfaringer.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligere emner i psykologutdanningen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Tema 1: Undervisningen består av forelesninger integrert med videoframvisning, demonstrasjoner av viktige eksperimentelle paradigmer, studentaktiviteter og kritisk diskusjon av forskningsartikler. For å legge til rette for mer tid til praktiske demonstrasjoner og diskusjon, vil elektroniske ressurser tilbys. Kurset vil gi studentene mulighet til å delta på kognitive tester på områder som for eksempel beslutningsstil / kognitiv stil, mentale forestillinger eller arbeidshukommelseskapasitet osv., og gis mulighet til å reflektere over sine erfaringer med disse testene.

Tema 2: Studentene kan velge tema for emneoppgaven som er relatert til pågående forskningsprosjekter hos de aktuelle veilederne. Studenter kan foreslå andre temaer innen kognitiv psykologi, men dette vil avhenge av aktuelle veiledere og godkjenning fra emneansvarlig. Empiriske prosjekter kan omfatte datainnsamling i psykologiske testlaboratorier. Oppgaven skal være på maksimum 6000 ord, enten empirisk eller teoretisk, på et aktuelt tema innenfor kognitiv psykologi. Semesteroppgaven skal skrives etter APA- standard og leveres elektronisk. Studentene skriver i grupper på tre til fire personer. De mottar en skriftlig tilbakemelding fra veileder på sin emneoppgave.

Arbeid som forskningsassistent skal innebære ca. 120 timers arbeid, inklusiv notatskriving. Forskningsassistentnotatet skal være på maksimum 2000 ord

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Et obligatorisk orienteringsmøte til emnet (tema1) og et obligatorisk orienteringsmøte for emneoppgave (tema 2).
 • To essay med utgangspunkt i undervisningstema, anbefalt litteratur, diskusjon av eksperimentdesign og fortolkning. Essays skal skrives individuelt og studenten kan benytte alle hjelpemidler. Essayet bør ikke overstige 1100 ord, og skal skrives og leveres på Mitt UiB innenfor et tidsrom på 2.5 timer. Blir godkjent av emneansvarlig eller foreleser.
 • Deltagelse i minst to online-aktiviteter på Mitt UiB. Dette kan enten være deltagelse i diskusjonsforum, eller gjennomført og godkjent multiple choice quiz.
 • Emneoppgave i kognitiv psykologi. Godkjennes av emneansvarlig i samråd med veileder.
 • Deltakelse på emneoppgavekonferanse hvor emneoppgavene presenteres og diskuteres.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent

Vurderingsformer

Emnet er vurdert som bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent av faglærer

Karakterskala

Bestått/ Ikke bestått

Litteraturliste

Anbefalt litteratur

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med studieveileder/informasjonssenter: tlf 55 58 27 10, e-post: studieveileder.psyfa@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Godkjende arbeidskrav og øvingar

  Trekkfrist
  01.11.2018