Hjem
Utdanning
Masteremne

Kognitiv psykologi

Undervisningssemester

Vår/Haust

Mål og innhald

Kurset tar opp grunnleggende kognitive funksjoner basert på et informasjonsbearbeidingsperspektiv.

Tema 1: Basalkomponenter i kognisjon, og anvendelse av det kognitive perspektivet på høyere mentale prosesser (9 sp)

Vi fokuserer først på de grunnleggende kognitive mekanismene som for eksempel innkoding og kategorisering av informasjon, oppmerksomhet, lagring og gjenhenting og glemsel av informasjon. Vi diskuterer forholdet mellom normal funksjon, svekket funksjon og uvanlig evnerik funksjon. Så presenteres den kognitive tilnærmingen til komplekse mentale prosesser; for eksempel i hvilken grad vår tenkning er rasjonell og hvordan mennesker veier evidens og argumenter; hvordan mennesker løser problemer; hvordan mennesker vurderer risiko og foretar beslutninger. Vi diskuterer interaksjonen mellom kognisjon og affekt; kognitive prosesser i kommunikasjon; samt adaptive fordeler og ulemper ved kognitive bias i menneskets tilpasning til omgivelsene.

Tema 2: Emneoppgave med design, evaluering og analyse av kognitiv forskning (6 sp)

Formål er å praktisere forskningsmetodikk innen feltet kognitiv psykologi ved at studentene gjennomfører et empirisk eller teoretisk arbeid. Målet er også å presentere nyere studier i kognitiv psykologi og å gi studentene økt kompetanse i vitenskapelig forfatterskap innen kognitive emner.

Det kan gis anledning til å arbeide som forskningsassistent istedenfor å skrive emneoppgave. Forskningsassistentarbeidet defineres av veileder. Ved avsluttetforskningsassistentarbeid skal studenten utarbeide et skriftlig notat om arbeidet. Notatet skal også inneholde en kort beskrivelse av prosjektet, metode og eventuelle resultat.

Læringsutbyte

Kunnskaper:

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

 • Den historiske utviklingen av nyere moderne kognitiv psykologi
 • organiseringen av grunnleggende kognitive funksjoner beskrevet innenfor et informasjonsbearbeidingsperspektiv.
 • Høyere kognitive prosessers relevans for å forstå menneskelig atferd på utvalgte anvendte områder, som risikovurdering, miljøatferd, klinisk dysfunksjon eller terapeutisk intervensjon.
 •  Grunnleggende metodiske design som anvendes i studier av kognisjon.

Ferdigheter:

Ved fullført emne kan studenten:

 • Beskrive og diskutere sentrale eksperimentelle funn, og grunnleggende prosesser, fra kjerneområder innen kognisjon, for eksempel oppmerksomhet, persepsjon, hukommelse, språk, tenkning, resonnering, bedømmelse og beslutningstaking.
 • Beskrive og diskutere fordeler og ulemper ved bruk av kognitive snarveier (heuristisk prosessering) i beslutningstaking.
 • Diskutere og evaluere i hvilken grad menneskets tenkning kan sies å være rasjonell.
 • Evaluere eksperimentelle design, metode og konklusjoner i forskningsartikler som tester teorier i kognitiv psykologi.
 • Gjennomføre en studie av en problemstilling innenfor forskning i kognitiv psykologi og skrive en oppgave om et tema innenfor kognitiv psykologi, enten empirisk, teoretisk eller litteraturstudie, som følger APA standard.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • Reflektere over betydningen av empirisk støtte for teoretiske påstander innenfor ulike kognitive områder.
 • Reflektere over hvordan det kognitive perspektivet bidrar til å forstå menneskers atferd og erfaringer.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligere emner i psykologutdanningen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Tema 1: Undervisningen består av forelesninger integrert med videoframvisning, demonstrasjoner av viktige eksperimentelle paradigmer, studentaktiviteter og kritisk diskusjon av forskningsartikler. For å legge til rette for mer tid til praktiske demonstrasjoner og diskusjon, vil elektroniske ressurser tilbys blant annet online forelesning. Kurset vil gi studentene innsikt i kognitive tester på områder som for eksempel beslutningsstil / kognitiv stil, individuelle ulikheter i mentale forestillinger og ansikt gjenkjenning osv.

Tema 2: Studentene kan velge tema for emneoppgaven som er relatert til pågående forskningsprosjekter hos de aktuelle veilederne. Studenter kan foreslå andre temaer innen kognitiv psykologi, men dette vil avhenge av aktuelle veiledere og godkjenning fra emneansvarlig. Empiriske prosjekter kan omfatte datainnsamling i psykologiske testlaboratorier. Oppgaven skal være på maksimum 6000 ord, enten empirisk eller teoretisk, på et aktuelt tema innenfor kognitiv psykologi. Semesteroppgaven skal skrives etter APA- standard og leveres elektronisk. Studentene skriver i grupper på tre til fire personer. De mottar en skriftlig tilbakemelding fra veileder på sin emneoppgave. Arbeid som forskningsassistent skal innebære ca. 120 timers arbeid, inklusiv notatskriving. Forskningsassistentnotatet skal være på maksimum 2000 ord

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Et obligatorisk orienteringsmøte til emnet (tema 1) og et obligatorisk orienteringsmøte for emneoppgave (tema 2).
 • To essay med utgangspunkt i undervisningstema, anbefalt litteratur, diskusjon av eksperimentdesign og fortolkning. Essays skal skrives individuelt og studenten kan benytte alle hjelpemidler. Essayet bør ikke overstige 1100 ord, og skal skrives på datamaskin i tildelt klasserom og leveres på Mitt UiB innenfor et tidsrom på 2.5 timer. Blir godkjent av emneansvarlig eller foreleser. For essay som viser faglig engasjement med henhold til pensum og studieplanen, men som ikke oppnår helt ønsket standard vil det bli gitt ny tidsfrist for å levere det reviderte arbeidet.
 • Korte flervalgsprøver: flere små online aktiviteter etterfølgt av en kort flevalgsprøve med umiddelbar tilgang på riktig svar. Studentene må delta og bestå et gitt antall for å få aktiviteten godkjent. De har 48 timer på å bestå flervalgsprøven etter en online aktivitet og får to muligheter til å ta prøven.
 • Lengre flervalgsprøve i klasserom uten hjelpemidler. Prøven vil teste kunnskaper fra store deler av kurset, blant med spørsmål fra de korte flervalgsprøvene. Hele prøven vil enten ta plass i en økt eller det vil bli delt tematisk mellom to prøvedatoer.
 • Deltagelse i minst to online-aktiviteter på Mitt UiB. Eksempler på dette kan være: tilbakemelding på andres essay, deltagelse i diskusjonsforum og refleksjonsnotat.
 • Emneoppgave i kognitiv psykologi. Godkjennes av emneansvarlig i samråd med veileder.
 • Deltakelse på emneoppgavekonferanse hvor emneoppgavene presenteres og diskuteres.
 • Fullføre anonymt emneevalueringsskjema

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent

Vurderingsformer

Emnet er vurdert som bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent av faglærer.

Karakterskala

Bestått/ Ikke bestått

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 01.06 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakende evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Instittut for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med studieveileder/informasjonssenter: tlf 55 58 27 10, e-post: studieveileder.psyfa@uib.no

Eksamensinformasjon