Hjem
Studentsider
Masteremne

Skole- og opplæringspsykologi

Hovedinnhold

Mål og innhald

Undervisningen skal gi innføring i det ideologiske, juridiske og empiriske grunnlaget for dagens inkluderende skole og innføring i forskning om pedagogisk-psykologiske vansker. Innføringen skal gis gjennom en kombinasjon av teoriundervisning og praksis, hvor studentene skal forberedes til å arbeide som psykolog med personer med pedagogisk-psykologiske vansker, deres familier, skolen som organisasjon og skolens eksterne støttesystem. Studentene skal få innsyn i de vanligste vanskene som psykologen møter i arbeid i førstelinjetjeneste, særlig i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT), og aktuelle tiltak overfor disse vanskene.

Tema 1: Teori (7 sp)

Undervisningen skal gi studentene kunnskap om elever med særskilte behov i skolen. Atferdsvansker, språkbaserte lærevansker og generelle lærevansker vil bli spesielt vektlagt, slik at studentene kan gjøre rede for diagnostiske kjennetegn ved disse vanskene, utviklingsforløp, komorbiditet, risikofaktorer, beskyttende faktorer og organisering av og innhold i opplæringstiltak. Studentene skal også lære om arbeidsmetoder i PP-tjenesten: 1) Hvordan PPT kan hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov, 2) hvordan PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det og 3) Systemrettet forebyggende arbeid i skolen.

Tema 2: Veiledet praksis (8 sp)

I praksis ved et PPT-kontor skal studentene få ytterligere innføring i det praktiske arbeidet i PP-tjenesten og i arbeidet med kartlegging av og tiltak overfor elever med pedagogisk-psykologiske vansker. Studenten skal også få praktisk innføring i systemrettet og forebyggende arbeid, i tråd med opplæringslovens bestemmelser for PPT-kontors virksomhet.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Redegjøre for det ideologiske og juridiske grunnlaget for tilpasset opplæring og en inkluderende skole
 • Redegjøre for de vanligste pedagogisk-psykologiske vansker som skolen møter, slik som atferdsvansker, språkbaserte lærevansker og generelle lærevansker
 • Redegjøre for hvordan skolen som organisasjon og skolens ledelse kan forebygge vansker blant elevene, skape et godt opplæringsmiljø og legge forholdene til rette for elever med særskilte behov
 • Redegjøre for oppgavene til skolens eksterne støttesystem, særlig den pedagogisk-psykologiske tjeneste
 • Redegjøre for sentrale tema som PP-rådgiveren/PP-kontoret arbeider med og rådgiverens arbeidsmetoder

Ferdigheter

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Gjennomføre kartleggingsmetodikk som grunnlag for valg av tiltak overfor elever med vansker
 • Gjennomføre kartleggingsmetodikk som grunnlag for valg av tiltak overfor elever og skolen som organisasjon og sosialt system
 • Planlegge, gjennomføre og tolke intervju med foreldre og pedagogisk personale, samt observere og tolke atferd hos barn og unge
 • Gjennomføre evnetester med barn og unge, basert på tidligere undervisning og erfaringer i PP-praksis
 • Skrive rapport om kartleggingsarbeidet

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Reflektere om det å ha utviklet forståelse og respekt for variasjon i atferd og evner innen elevgrupper
 • Reflektere om det å ha forståelse og respekt for ulike profesjoners arbeid med skoleelever
 • Kunne identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i arbeid med elever og skolen som system og organisasjon
 • Kunne redegjøre for forskjellen mellom sin egen rolle som privatperson og som fagperson/psykologistudent i møte med elever og ulike profesjonsgrupper

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligere emner i psykologutdanningen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Teori- og praksisforberedende undervisning skal organiseres som forelesninger, seminar, ekskursjoner og studentpresentasjoner. Veiledet praksis skal gå over 20 dager, totalt 140 timer, innenfor en 6-7 ukers periode. Praksisen gis, i den grad det er mulig, ved PPT-kontor i Bergen og nabokommunene. Hver student skal ha 20 timer veiledning, individuelt eller sammen med medstudent(er), gitt av pedagogisk-psykologisk veileder ved kontoret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Praksisperiode (godkjennes av praksisveileder)
 • Gruppeoppgave med presentasjon
 • Individuell oppgave
 • Ekskursjon med presentasjon

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurdering "godkjent"/"ikke godkjent".

Praksisveileder skal skriftlig vurdere studentenes praksis som bestått eller ikke bestått.

Vurderingsformer

4 t skoleeksamen med kortsvarsoppgaver og en langsvarsoppgave.

Obligatoriske arbeidskrav må være bestått før man kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Karakterskalaen A-F.

Litteraturliste

Anbefalt litteratur.

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  02.06.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  19.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen