Hjem
Studentsider
Masteremne

Personlighetspsykologi

Hovedinnhold

Mål og innhald

Emnet skal gi studentene kunnskap i sentrale perspektiver, teorier, begrep, tema, metoder, og forskningsresultater innenfor feltet personlighetspsykologi. Problemstillinger som vil bli belyst innebefatter resiliens, patologisk utvikling, og individuelle forskjeller. Studentene vil få kunnskaper om og erfaring i å relatere ulike personlighetspsykologiske perspektiv til utøvelse av psykologrollen, og gjennom praksis, casebeskrivelser og øvelser lære anvendelse av psykologiske tester i forbindelse med utredninger, samt relatere ulike personlighetspsykologiske perspektiv til utøvelsen av psykologrollen. Emnet skal introdusere faglige og etiske krav til psykologiske tester og studentene skal også få en innføring i bruk av sentrale statistiske redskaper som anvendes i testutvikling.

Tema 1: Personlighetsteori

Temaet personlighetsteori skal gi studentene kunnskap i sentrale personlighetspsykologiske perspektiv, teorier, begrep, metoder, og forskningsresultater innen områder som eksistensialisme, psykodynamiske teorier, biologiske tilnærminger, trekkteorier, og læringspsykologiske tilnærminger. Sentrale problemstillinger som blir belyst er resiliens, patologisk utvikling, og individuelle forskjeller.

Tema 2: Testteori og faktoranalyse

Sentrale personlighetsteorier og personlighetstester bygger på testteoretiske prinsipper. Informert bruk av tester og teorier forutsetter kjennskap til disse prinsippene. Studentene skal gjennom praktiske oppgaver, få erfaring i bruk av sentrale statistiske redskaper som anvendes i testutvikling, samt krysskulturelle aspekt ved tester. Kurset vil ha hovedfokus på praktisk erfaring med ulike faktoranalytiske teknikker.

Tema 3: Kartlegging

Dette kurset skal gjøre studenten i stand til å gjøre rede for, og kunne foreta en kritisk vurdering av sentrale problemstillinger, begrep, og forskningsresultater knyttet til bruk av test som datainnsamlingsmetode, og som klinisk- og normalpsykologisk kartleggingsinstrument. Studentene skal lære å bruke testen MMPI.

Tema 4: Praksisøvelse/casearbeid

Studenten skal få erfaringsbasert læring i form av praksisøvelser eller casearbeid. Praksis skal gjøre kandidatene i stand til å foreta utredning ved bruk av vanlige personlighetstester, gi en kritisk tolking av resultater og å gi tilbakemelding på og rapportere disse i henhold til vanlige retningslinjer for testbruk.

Tema 5: Emneoppgave

Studenten skal skrive en semesteroppgave knyttet til personlighetspsykologi. Denne kan være teoretisk eller empirisk. Det vil som alternativ til en skriftlig oppgave være anledning til å arbeide som forskningsassistent.

Læringsutbyte

 Kunnskaper:

Ved endt emne skal studentene kunne

 • Redegjøre for, og kunne foreta en kritisk diskusjon av, sentrale tema i personlighetspsykologien
 • Redegjøre for etiske og faglige krav til forsvarlig bruk av psykologiske kartleggingsmetoder
 • Redegjøre for betydningen av standardiserte tester og normeringsprosedyrer
 • Redegjøre om sammenhengen mellom teoretiske begreper og testkonstruksjon
 • Redegjøre for grunnprinsippene ved sentrale prosedyrer for datareduksjon
 • Beskrive prosedyrer for gjennomføring og skåring av NEO-PI og MMPI og formidling av testresultater
 • Skille mellom hovedtilnærminger til studier av individuelle forskjeller, inkludert eksplorerende faktoranalyse, konfirmerende faktoranalyse og latent klasseanalyse.
 • Definere og skille mellom mellom strategier for testkonstruksjon.

Ferdigheter

Ved endt emne skal studentene kunne:

 • Foreta personlighetspsykologisk kartlegging ved hjelp av tester
 • Gjennomføre faktoranalyser og tolke resultatene
 • Gjennomføre og fortolke dataanalyser basert på data om individuelle forskjeller
 • Anvende kriterier på test validitet/reliabillitet i vurderingen av testers kvalitet og anvendelsesområde

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene kunne:

 • Beskrive ulike sider ved psykologrollen der det er naturlig eller viktig å anvende et personlighetsperspektiv
 • Redegjøre for om antakelser som ligger til grunn for ulike personlighetsperspektiv og det empiriske grunnlaget
 • Beskrive bakgrunn for og nytten av bruken av ulike typer personlighets- og evnetester, samt hvordan testing gjennomføres.
 • Gjennomføre og fortolke faktoranalyser

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligere emner i psykologprogrammet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminar, gruppeøvelser, praksis samt egenerfaring med testing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Tema 1: Deltakelse og framlegging av gruppeoppgave. Studenten skal delta på gruppearbeid og på presentasjon i plenum av gruppearbeid knyttet til tema innen personlighetspsykologiske perspektiver. Skriftlig og audiovisuelt materiale skal sendes faglærer og studiekonsulent for distribusjon til de andre gruppene på kullet. (Lærer godkjenner gruppearbeidet)
 • Tema 2: Deltakelse i utarbeidelse og framlegging av gruppeoppgave. Aktiviteten er obligatorisk. (Lærer godkjenner gruppearbeidet).
 • Tema 3: Kartlegging. Deltagelse på egentesting og tilbakemelding (lærer godkjenner). Deltakelse på forelesning.
 • Tema 4: Deltakelse i praksisøvelse/casearbeid (Lærer godkjenner)
 • Tema 5: Emneoppgaven: Skal presenteres for kullet i plenum under en emneoppgavekonferanse. Emneoppgaven vurderes som godkjent/ikke godkjent. (Lærer godkjenner)

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurdering "godkjent"/"ikke godkjent".

Vurderingsformer

Skoleeksamen på 3 timer i temaet personlighetsteori.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterskala A-F på skoleeksamen.

Litteraturliste

Anbefalt litteratur, anbefalte web sider, testmateriell

Emneevaluering

Emneevaluering foretas i samsvar med UiB sitt kvalitetssikringsprogram gjennom elektroniske skjema eller ved bruk av referansegrupper/fokusgrupper.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime (Ny eksamen)

  Dato
  07.01.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  04.01.2021
  Sensur kunngjøres
  11.01.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  19.05.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  05.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen