Hjem
Studentsider
Masteremne

Sosialpsykologi

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePROPSY309
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk/engelsk

 • Ressursar

Mål og innhald

Målet med dette emnet er å gje studentane innsikt i psykologifaget si forståing av mennesket i eit sosialpsykologisk perspektiv. Undervisninga har som mål å gjere studentane i stand til å beskrive og analysere menneskeleg åtferd med utgangspunkt i sosialpsykologisk teori. Vi vil gå gjennom følgjande breie felt: grupper og gruppeprosessar, diskurs og normer, og sosial persepsjon. I tillegg vil vi leggje vekt på grunnspørsmål i sosialpsykologi og historiske og vitskapsteoretiske perspektiv. Målet med undervisninga er å gjere studentane kjende med den sosiale og samfunnsmessige konteksten for menneskeleg åtferd, mellom anna med utgangspunkt i situasjonen for ulike utsette grupper. Emnet byggjer på årsstudiet i psykologi og skal gje studentane djupare innsikt i sosialpsykologi som gjer at dei som psykologar vert kompetente til å forstå og gjere bruk av kunnskap om individet sitt samspel med andre i ulike situasjonar og under ulike kontekstuelle tilhøve.

Tema 1: Teori og praktiske øvingar i sosialpsykologi (6 sp)

Tema 1 dekker fire sentrale område i sosialpsykologien: Grunnlagsspørsmål, grupper og gruppeprosessar, sosial persepsjon, og diskurs og normer.

Grunnlagsspørsmål: Dette undertemaet tar opp viktige paradigme og overordna perspektiv i sosialpsykologi, og dette dannar eit bakteppe for resten av emnet.

Grupper og gruppeprosessar: Dette undertemaet handlar om teoretiske perspektiv på grupper og gruppeprosessar, og kva grupper har å seie for identiteten til det einskilde individ.

Sosial persepsjon: Her vil vi gå grundig inn på fenomen som stereotypiar, fordommar og diskriminering ¿ årsaker, kjenneteikn, konsekvensar og moglege tiltak for å endre desse.

Diskurs og normer: Her vil vi ta opp teorigrunnlaget for diskursanalyse og grenseoppgangen til feltet sosiale normer. Temaet dekker òg korleis sosialpsykologar tar i bruk ulike former for diskursanalyse, samt øving i å utføre ein diskursanalyse.

Tema 2: Konfliktar og ledelse (1 sp)

Tema 2 tek sikte på å gje studentane ei god forståing av den dynamiske naturen til sosiale konfliktar (opphav, forløp og konsekvensar av ulike handteringar), samt røynsle med konflikthandtering i gruppe- og arbeidslivssamanheng.

Tema 3: Emneoppgåve (6 sp)

Emneoppgåva skal vere i feltet sosialpsykologi. Eit viktig siktemål er at studenten skal utvikle sjølvstende og fagleg vurderingsevne. Studentane skal sjølve under rettleiing utvikle problemstillinga med grunngjeving og arbeidsplan, og faglærar skal godkjenne desse. Studentane skriv oppgåva individuelt. Dei får individuell rettleiing i utvikling av problemstilling og arbeidsplan, og dei får rettleiing gjennom tre felles skriveseminar som vil dekke både studentane sine konkrete tekstdøme, struktur og logikk i emneoppgåver, samt arbeidsprosessar og arbeidsmåtar. Studentane skal skrive emneoppgåva etter format-reglane i APA-manualen og elles etter nærare instruks om talet på ord, m.m. Det samla arbeidet med emneoppgåva svarar til ca. 120 timar.

Emneoppgåva er normalt teoretisk. Vi kan vurdere unntak for empiri som studenten sjølv etablerer i løpet av semesteret, men dette fordrar eiga godkjenning. Emneoppgåva får karakter A-F.

Eit alternativ til emneoppgåve er å arbeide som forskingsassistent knytt til pågåande sosialpsykologisk forsking ved instituttet. Frå dette arbeidet må studenten skrive ein rapport på max. 2000 ord. Talet arbeidstimar svarar til det same som å skrive emneoppgåve (ca. 120 timer inklusive å skrive rapport). Forskingsleiaren godkjenner arbeidet som forskingsassistent, og rapporten får karakter A-F.

Tema 4: Surveymetodikk og regresjonsanalysar (2 sp)

Temaet handlar om sentrale metodiske tilnærmingar til sosialpsykologiske fenomen, med vekt på ikkje-eksperimentelle design. Temaet gir ein introduksjon til konstruksjon av spørjeskjema og spørjeskjema som kommunikativ praksis (kontekstualisering og formulering av spørsmål). Vidare handlar temaet om multivariate analysar av data, med hovudvekt på regresjonsanalysar. Studentane skal få øving i å analysere sosialpsykologiske data, til dømes testing av teoretiske modellar.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan:

 • Gjere greie for sentrale sosialpsykologiske perspektiv på menneskeleg samhandling
 • Gjere greie for sentrale vitskapsteoretiske perspektiv med relevans for sosialpsykologi
 • Gjere greie for og diskutere kva empirisk evidens har å seie for teoriar og perspektiv i sosialpsykologien
 • Teoretisere over og referere til forsking om diskurs og normer, grupper og gruppeprosessar, samt sosial persepsjon
 • Skilje mellom ulike formål for surveybaserte metodar, mellom ulike surveytypar og mellom ulike utvalstypar og utvalsprosedyrar
 • Gjere greie for utforming og bruk av spørjeskjema som kommunikativ praksis, med vekt på formulering av spørsmål og ulike former for svarformat
 • Gjere greie for sentrale teoriar om sosiale konfliktar i arbeidslivet
 • Gjere greie for skilnader i handsaming av konfliktar i rolla som psykolog og rolla som leiar

Ferdighetar

Studenten kan:

 • Gjennomføre eit sjølvstendig skritleg arbeid som demonstrerer avansert kunnskap i sosialpsykologi og spesialisert innsikt i eit avgrenset område. 
 • Beherske APA-stilen som rapporteringsform fullt ut.
 • Gjennomføre en diskursanalyse: velje emne, konkretisere og utføre ein analyse
 • Skilje mellom ulike arenaer og roller knytt til handsaming av konfliktar
 • Analysere og hansame sosiale konfliktar i arbeidslivet konstruktivt, inklusive å ta føre seg konfliktar i grupper i rolla som leiar
 • Vurdere om ei surveyiundersøking er nyttig for å svare på eit gitt forskingsspørsmål
 • Utføre og tolke grunnleggjande statistiske analysar av sosialpsykologiske fenomen med vekt på multippel, lineær regresjonsanalyse
 • Presentere resultat frå survey-studiar i den forma ein ventar i ein vitskapeleg artikkel eller ein vitskapeleg konferanse

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over korleis han eller ho samhandlar med andre, anten det er i rolla som psykologstudent, psykolog eller forskar.
 • Inkludere ei kontekstuell forståing i sin analyse av menneskelege handlingar
 • Analysere konkrete situasjonar med utgangspunkt i sosialpsykologisk teori
 • Kommunisere sosialpsykologiske problemstillingar, analysar og konklusjonar

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligare emner i psykologutdanningen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga finn stad over ti veker og vert organisert i tematiske sekvensar. Også emneoppgåva vert utarbeidd innafor denne tidsramma. Undervisningsmetodane er ein kombinasjon av oversiktsførelesingar, forberedte sosialpsykologiske seminar om dagsaktuelle tema, sjølvstudium, refleksjonsnotat, gruppearbeid og deltaking i øvingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tema 1: Teori og praktiske øvingar i sosialpsykologi

 • Delta på øvinga i diskursanalyse (vert godkjend av lærar)
 • Levere totalt to refleksjonsnotat (vert godkjend av lærar)
 • Gjennomføre kursprøve om breidda i teoritilfanget (med hjelpemiddel) i tema 1, kursprøva er på 3 timar (vert godkjend av lærar)

Tema 2: Konfliktar og ledelse

 • Delta i undervisninga (vert godkjend av lærar)

Tema 3: Emneoppgåve

 • Levere problemstilling og arbeidsplan (vert godkjend av lærar)

Tema 4: Surveymetodikk og regresjonsanalysar

 • Delta i ei øving og levere resultat frå dataanalysar i grupper (vert godkjend av lærar)
 • Gjennomføre kursprøve i surveymetodikk og regresjonsanalysar, 3 timar (vert godkjend av lærar)

Vurderingsformer

Emneoppgåve

Karakterskala

A-F

Litteraturliste

Tilrådd litteratur.

Emneevaluering

Emneevaluering vert gjennomført i samsvar med UiB sitt kvalitetssikringsprogram gjennom elektroniske skjema eller ved bruk av referansegrupper/fokusgrupper.

Kontakt

Kontaktinformasjon

For meir informasjon, vennligst ta kontakt med studieveileder/informasjonssenter: tlf 55 58 27 10 studieveileder.psyfa@uib.no.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  17.12.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Øving diskursanalyse (tema 1)

  • Eksamensdel: To refleksjonsnotat (tema1)

  • Eksamensdel: Kursprøve (tema 1)

  • Eksamensdel: Deltakelse undervisning (tema 2)

  • Eksamensdel: Levere problemstilling og arbeidsplan (tema 3)

  • Eksamensdel: Delta i øving og levere resultat (tema 4)

  • Eksamensdel: Kursprøve (tema 4)