Hjem
Studentsider
Masteremne

Sosialpsykologi

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePROPSY309
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk/engelsk

 • Ressursar

Mål og innhald

Målet med dette emnet er å gi studentene innsikt i psykologifagets forståelse av mennesket i et sosialt perspektiv. Undervisningen har som målsetting å gjøre studentene i stand til å beskrive og analysere menneskelig atferd med utgangspunkt i sosialpsykologisk teori. Tema som belyses omfatter grupper og gruppeprosesser, holdninger, diskurs og normer, og sosial persepsjon. Målet med undervisningen er å gjøre studentene kjent med betydningen av en sosial og samfunnsmessig kontekst for menneskelig atferd. Emnet bygger på årsstudiet i psykologi og skal gi studentene en fordypning i sosialpsykologi som bidrar til at de som psykologer forstår og kan anvende kunnskap om individets samspill med andre i ulike situasjoner og under ulike kontekstuelle forhold.

Tema 1: Teori og praktiske øvelser i sosialpsykologi (6 sp)

Tema 1 dekker fire sentrale områder innen sosialpsykologien: Grupper og gruppeprosesser, holdninger og holdningsendring, sosial persepsjon, og normer og diskurs.

Grupper og gruppeprosesser: Dette undertemaet omhandler anvendte områder for roller, grupper og gruppeprosesser, og studentene vil delta i en dag med øvelser.

Holdninger og holdningsendring: Dette undertemaet dekker ulike sider ved holdningsbegrepet, hvordan holdninger oppstår og endres, og forholdet mellom holdninger og atferd.

Sosial persepsjon: Innen dette undertemaet går emnet i dybden på fenomener som stereotypier, fordommer og diskriminering.

Normer og diskurs: Dette undertemaet tar opp teorigrunnlaget for diskursanalyse og grenseoppgangen til feltet sosiale normer. Temaet dekker også hvordan sosialpsykologer tar i bruk ulike former for diskursanalyse, samt øvelse i å utføre en diskursanalyse.

Tema 2: Konflikter og ledelse (1 sp)

Tema 2 tar sikte på å gi studentene en god forståelse for sosiale konflikters dynamiske natur (opphav, forløp og konsekvenser av ulike håndteringsmåter), samt erfaring med konflikthåndtering i gruppe- og arbeidslivssammenheng.

Tema 3: Emneoppgave (6 sp)

Tematisk skal emneoppgave ligge innen sosialpsykologi. Studentene inviteres til å skrive innen emner som inngår i veilederens pågående forskning. Inntil tre studenter kan arbeide sammen. Både teoretiske og empiriske emneoppgaver er aktuelle. Det vil som alternativ til en skriftlig oppgave være anledning til å arbeide som forskningsassistent.

Tema 4: Surveymetodikk og regresjonsanalyser (2 sp)

Temaet omhandler sentrale metodiske tilnærminger til sosialpsykologiske fenomen, med vekt på ikke-eksperimentelle design. Temaet gir en introduksjon til spørreskjemakonstruksjon og spørreskjema som kommunikativ praksis (kontekstualisering og formulering av spørsmål). Videre omhandler temaet multivariate analyser av data, med hovedvekt på regresjonsanalyser. Studentene skal få øvelse i å analysere sosialpsykologiske data, for eksempel testing av teoretiske modeller for holdninger og holdningsendring

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Redegjøre for sentrale sosialpsykologiske perspektiver på menneskelig samhandling
 • Teoretisere over og referere til forskning om holdninger og holdningsendring, normer og diskurs, grupper og gruppeprosesser, samt sosial persepsjon
 • Gjøre rede for og diskutere betydningen av empirisk evidens for teorier og ståsteder i sosialpsykologien
 • Skille mellom ulike formål for surveybaserte metoder, mellom ulike surveytyper og mellom ulike utvalgstyper og utvalgsprosedyrer
 • Gjøre rede for spørreskjemautforming og spørreskjemabruk som kommunikativ praksis, med vekt på betydningen av spørsmålsformulering og svarformat
 • Gjøre rede for sentrale teorier vedrørende sosiale konflikter
 • Gjøre rede for forskjeller i konflikthåndtering i rollen som psykolog og rollen som leder

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Gjennomføre en diskursanalyse: velge emne, konkretisere og foreta en analyse
 • Skille mellom ulike arenaer og roller i forbindelse med konflikthåndtering
 • Analysere og håndtere sosiale konflikter i arbeidslivet konstruktivt
 • Håndtere konflikter i grupper i rollen som leder
 • Vurdere hvorvidt en surveyundersøkelse er hensiktsmessig for å besvare et gitt forskningsspørsmål
 • Utføre og fortolke grunnleggende analyser av sosialpsykologiske fenomen, med vekt på multippel lineær regresjonsanalyse
 • Presentere resultater fra survey-studier i den form man forventer i en vitenskapelig artikkel eller vitenskapelig konferanse

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over egen betydning for samhandling med andre, enten det er i rollen som psykologstudent, psykolog eller forsker
 • Reflektere over betydningen av en kontekstuell forståelse av menneskelige fenomener
 • Analysere konkrete situasjoner med utgangspunkt i sosialpsykologisk teori
 • Kommunisere sosialpsykologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligere emner i psykologprogrammet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen finner sted over ti uker og organiseres i tematiske sekvenser. Også emneoppgaven utarbeides innenfor denne tidsrammen. Undervisningsmetodene er en kombinasjon av oversiktsforelesninger, selvstudium, refleksjonsnotat, gruppearbeid og deltakelse i øvelser.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga finn stad over ti veker og vert organisert i tematiske sekvensar. Også emneoppgåva vert utarbeidd innafor denne tidsramma. Undervisningsmetodane er ein kombinasjon av oversiktsførelesingar, forberedte sosialpsykologiske seminar om dagsaktuelle tema, sjølvstudium, refleksjonsnotat, gruppearbeid og deltaking i øvingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tema 1: Teori og praktiske øvelser i sosialpsykologi

 • Delta på to gruppeøvelser (Godkjennes av lærer)
 • Levere totalt fire refleksjonsnotat (Godkjennes av lærer)

Tema 2: Konflikter og ledelse

 • Delta i undervisning (Godkjennes av lærer)

Tema 3: Emneoppgave

Levere emneoppgave (Godkjennes av lærer)

Tema 4: Surveymetodikk og regresjonsanalyser

 • Delta i en øvelse og presentere resultat fra dataanalyser i grupper (Godkjennes av lærer)

Gjennomføre kursprøve 3 timer (Godkjennes av lærer)

Vurderingsformer

Skoleeksamen (6 timer) innen Tema 1: Teori og praktiske øvelser i sosialpsykologi.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A-F.

Litteraturliste

Anbefalt litteratur, anbefalte web sider, testmateriell.

Emneevaluering

Emneevaluering foretas i samsvar med UiB sitt kvalitetssikringsprogram gjennom elektroniske skjema eller ved bruk av referansegrupper/fokusgrupper.

Kontakt

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med studieveileder/informasjonssenter: tlf 55 58 27 10 studieveileder.psyfa@uib.no.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.01.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  Kun for de med gyldig fravær høst 2019.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  27.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen