Hjem
Studentsider
Masteremne

Kultur, helse og utvikling

Hovedinnhold

Mål og innhald

Emnet fokuserer på hvordan psykologisk kunnskap om sosialisering og individualisering kan benyttes i praksis. Kurset innledes med en kort innføring i betydning av kultur for psykologi, både med hensyn til sitt filosofiske, teoretiske og metodiske grunnlag, samt praksisen og anvendelsen i å forstå samfunnsmessige problemer. I tillegg vil de positive effektene av selvregulering bli presentert, med vekt på positiv ungdomsutvikling og sosiale påvirkningsfaktorer. Studentene skal også få en gjennomgang av risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til utvikling av selvregulering og hvordan kunnskap om slike faktorer kan ha implikasjoner for forebygging og intervenering. Emnet vil også gi en kort innføring i longitudinelle forskningsdesign, inklusive livsløpsforskning. Emnet har fire hovedtemaer.  

Tema 1: Samfunn og kultur

Hovedmålet med dette temaet er å introdusere studentene til psykologi fra et (kryss)kulturelt perspektiv. Studentene vil få en innføring i kulturbegrepet, betydningen av kultur for psykologisk teori og praksis, og hvordan kunnskapen kan anvendes.  

Tema 2: Samfunn, individ og helse - sosial støtte, selvregulering og positivutvikling

Selvregulering blir satt i sammenheng med temaer fra positiv psykologi (for eksempel selvbestemmelse, positiv ungdomsutvikling og utvikling av indre motivasjon) og helsepsykologi (mestring, helsefremmende arbeid). Relevante teorier og modeller fra krysskulturell psykologi, sosialpsykologi og motivasjonspsykologi blir benyttet for å belyse hvordan sosiale faktorer på ulike nivå i samfunnet kan påvirkes for å støtte utvikling av god helse og positiv utvikling.   

Tema 3: Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Temaet skal handle om risiko- og beskyttelsesfaktorer som er av betydning for utvikling av selvregulering hos barn og ungdom. Temaet skal også handle om hvordan disse faktorene kan ha implikasjoner for forebygging og intervenering av psykopatologiutvikling. 

 

Tema 4: Longitudinelle forskningsdesign og livsløpsforskning

Dette temaet gir en praktisk empirisk innføring i kunnskapsgrunnlaget for longitudinelle studier av utvikling med vekt på studier med livsløpsdesign. Kurset tar utgangspunkt i resultater og publikasjoner fra eksisterende longitudinelle studier både internasjonalt og nasjonalt.

Læringsutbyte

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal studenten ha:

 • Innsikt i ulike risiko/beskyttelsesfaktorer for helse og utvikling
 • Forståelse for ulike perspektiv i sykdomsforebyggende arbeid
 • Forståelse for hva som er negativ og positiv utvikling
 • Innsikt i teori og forskning innenfor positiv psykologi og helsefremmende arbeid
 • Forståelse for menneskelig adferd fra et (kryss)kulturelt perspektiv
 • Forståelse for data-analytiske hovedtilnærminger i livsløpsstudier, inkludert vekstkurveanalyser, overlevelsesanalyser og endepunkt-analyser

Ferdigheter:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • Bruke kunnskap om ulike risiko/beskyttelsesfaktorer for å utvikle tiltak innenfor helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Redegjøre for hvordan kunnskap om positiv psykologi kan brukes i psykologisk praksis i kommuner, organisasjoner og i folkehelsearbeid
 • Anvende kulturell forståelse i møte med samfunnets flerkulturelle utfordringer, herunder i relasjoner til mennesker med ulik etnisk bakgrunn.
 • Fortolke resultater fra studier med livsløpsdesign


Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • Reflektere over hvordan kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for individuell utvikling av emosjons- og selvregulering kan ha implikasjoner for forebyggingsarbeid.
 • Reflektere over hvordan positiv utvikling kan fremmes.
 • Vise kulturell sensitivitet overfor mennesker fra andre kulturer.
 • Reflektere over at statistiske modeller for utvikling alltid representerer en forenkling av virkeligheten, men som likevel kan gi kunnskap om normative tendenser og individuell variasjon

Krav til forkunnskapar

Studenten skal ha gjennomført og bestått alle tidligere kurs og emner som inngår i studieprogrammet eller tilsvarende kompetanse.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminarer med emneansvarlige og representanter fra de ulike praksisområdene, og veiledning.

Gruppearbeid om en caseoppgave basert på undervisning relatert til tema 1, 2, og 3, samt anbefalt og annen relevant litteratur. Gruppearbeidet skal gjennomføres i løpet av 2 uker og i grupper på maks. 4 studenter.

Gruppearbeid om caseoppgaven kan erstattes med bidrag til større forskningsprosjekt; prosjektarbeid omfatter bidrag til litteratursøk, datainnsamling, dataregistrering, dataanalyse og lignende forskningsoppgaver og krever en arbeidsinnsats tilsvarende ca. 2 ukers arbeid. Prosjektarbeid skal ikke forveksles med emneoppgaven/forskningsassistentarbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tema 1-3:

 • Muntlig framlegging av gruppearbeid i forbindelse med forelesningsrekken for tema 1 og tema 2 (godkjennes av lærer).
 • Studentene skal gjennomføre gruppearbeid om en case og levere skriftlig rapport (4000 ord +/- 15% i APA-stil) eller gjennomføre prosjektarbeid og levere skriftlig rapport (1200 ord +/-15%) (godkjennes av lærer).
 • Studentene skal gi skriftlig tilbakemelding på hverandres rapport, og delta på muntlig framlegging i plenum (godkjennes av lærer).

Tema 4:

 • Levere sammendrag/review av studier med longitudinelle design (godkjennes av lærer).

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før hjemmeeksamen kan bli sensurert.

Vurderingsformer

Vurderingsformen er en 48-timers skiftelig hjemmeeksamen, basert på undervisningstema og tilrådd litteratur relatert til tema 1, 2 og 3. Hjemmeeksamen skal skrives individuelt og alle hjelpemiddel kan benyttes.

Under hjemmeeksamen skal studenten svare på tre av seks oppgaver. Hver oppgave skal være på ca. 1000 ord, og skal skrives i APA-stil. Alle tre oppgavene må være bestått for å få bestått resultat i emnet.

Hjemmeeksamen blir levert ut og inn elektronisk.

Karakterskala

Ved sensur av hjemmeeksamen benyttes karakterskalaen A-F.

Litteraturliste

Bøker, vitenskapelige artikler, videofremvisning.

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.03.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.03.2021, 09:00
  Trekkfrist
  03.03.2021
  Sensur kunngjøres
  07.04.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen