Hjem
Studentsider
Masteremne

Psykologisk kartlegging

Studiepoeng, omfang

6

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust/vår

Mål og innhald

Mål:

Emnet fokuserer på klinisk psykologisk kartlegging. Dette omfattar utgreiing, diagnostisering, kasusformulering og journalføring av klientar sine vanskar og ressursar. Emnet skal gi kunnskap om spesifikke forhold og utfordringar ved kartlegging i ulike aldersgrupper.

Innhald:

Emnet tar opp praktisk bruk av rådande diagnosesystem. Vidare omfattar emnet kartlegging av sentrale psykiske lidingar og problem hos barn, ungdom, vaksne og eldre ved hjelp av anerkjente kartleggingsmetodar og instrumenter. Det vil og gis opplæring i korleis ein gir tilbakemelding etter slik kartlegging. Emnet vil vidare gi opplæring i bruk av tilbakemeldingsinstrument for å kunne monitorere betring/forverring og terapeutisk allianse. Emnet gir også ei innføring i journalskriving.

Undervisninga i emnet vil gå parallelt med oppstart av PROPSY314 (Intern klinisk-psykologisk opplæring) der studentane vil få ytterligare anledning til å bruke kartleggings- og tilbakemeldingsinstrument.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan:

  • gjere greie for funksjon og innhald i en kasusformulering og behandlingsplan
  • gjengi og gjere greie for trinna i en diagnostisk kartlegging og vurdering
  • reflektere over moglegheiter og avgrensingar ved diagnosesystem og kartleggingsinstrument
  • gjengi og greie ut om pasientjournalens ulike føremål og kjenne til rammer og retningsliner for dokumentasjon og psykologfagleg arbeid

Ferdigheiter:

Studenten kan:

  • utføre en diagnostisk vurdering
  • gjennomføre kartlegging med relevante kartleggingsinstrument, og gi tilbakemelding tilpassa pasientens alder og psykiske tilstand
  • hente inn systematisk tilbakemelding frå pasienten med omsyn til betring/forverring og terapeutisk allianse
  • lage utkast til ulike deler av journal (testrapport; anamnese, journalnotat)

Generell kompetanse:

Studenten skal:

  • utvise etisk, personleg og kunnskapsbasert refleksjon over eiga praksis og samhandling med klientar i ein kartleggingsprosess

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidd

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 162 studentarbeidstimar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  • Godkjent kursprøve i praktisk diagnosesetting. Vurderas av faglærer.

Kursprøva må være godkjent for at studentar skal kunne ta eksamen i emnet.

Vurderingsformer

3 timars heimeeksamen med utgangspunkt i kasus

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust/vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanningen i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Eksamensinformasjon