Hjem
Studentsider
Masteremne

Psykologisk kartlegging

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

6

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust / Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet fokuserer på klinisk psykologisk kartlegging. Dette omfattar utgreiing, diagnostisering, kasusformulering og journalføring av klientars vanskar og ressursar. Emnet skal gi kunnskap om spesifikke forhold og utfordringar ved kartlegging i ulike aldersgrupper.

Innhald:

Emnet tar opp praktisk bruk av rådande diagnosesystem. Vidare omfattar emnet kartlegging av sentrale psykiske lidingar og problem hos barn, ungdom, vaksne og eldre ved hjelp av anerkjende kartleggingsmetodar og instrument. Det blir også gitt opplæring i korleis ein gir tilbakemelding etter slik kartlegging. Emnet vil vidare gi opplæring i bruk av tilbakemeldingsinstrument for å kunne monitorere betring/forverring og terapeutisk allianse. Emnet inneheld også ei innføring i journalskriving.

Undervisninga i emnet vil gå parallelt med oppstart av PROPSY314 (Intern klinisk-psykologisk opplæring), der studentane vil få ytterlegare anledning til å bruke kartleggings- og tilbakemeldingsinstrument.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan:

 • gjere greie for funksjon og innhald i ei kasusformulering og ein behandlingsplan
 • gjengi og gjere greie for trinna i ei diagnostisk kartlegging og vurdering
 • reflektere over mogelegheiter og avgrensingar ved diagnosesystem og kartleggingsinstrument
 • gjengi og greie ut om pasientjournalens ulike føremål og kjenne til rammer og retningslinjer for dokumentasjon og psykologfagleg arbeid
 • gjere greie for lettare og moderate psykiske lidingar, inkludert suicidalitet og traumereaksjonar

Ferdigheiter:

Studenten kan:

 • utføre ei diagnostisk vurdering
 • gjennomføre grunnleggande strukturerte psykologiske utgreiingar med relevante kartleggingsinstrument, som grunnlag for både diagnostiske vurderingar og kasusformuleringar, og gi tilbakemelding tilpassa pasientens alder og psykiske tilstand
 • hente inn systematisk tilbakemelding frå pasienten med omsyn til betring/forverring og terapeutisk allianse
 • bruke avansert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorar knytte til utvikling av psykiske vanskar og lidingar og korleis desse opererer gjennom livsløpet, til å utforme ei kasusformulering
 • analysere risiko for uønskte hendingar og bruke relevante metodar for å følge opp dette systematisk

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • utvise etisk, personleg og kunnskapsbasert refleksjon over eigen praksis og samhandling med klientar i ein kartleggingsprosess

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidd

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 162 studentarbeidstimar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 162 studentarbeidstimar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Godkjent kursprøve i praktisk diagnosesetting. Blir vurdert av faglærar.

Kursprøva må være godkjend for at studenten skal kunne ta eksamen i emnet.

Vurderingsformer

3-timars heimeeksamen med utgangspunkt i kasus

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Greidd / Ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust / Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.09.2022, 12:00
  Trekkfrist
  07.09.2022
  Sensur kunngjøres
  27.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen