Hjem
Studentsider
Masteremne

Psykologisk behandling II

Main content

Studiepoeng, omfang

14

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust/Vår

Mål og innhald

Mål:

Studentane blir gjort kjende med sentrale tilnærmingar til psykologisk behandling (psykoterapi) for ulike aldersgrupper, inkludert teoretisk grunnlag, empiri og metodikk. Emnet bygger primært på tidlegare undervisning i personlegdomspsykologi, psykologisk kartlegging, psykopatologi og behandling. Emnet har som mål å styrke ei forståing for idégrunnlag, nøkkelomgrep, teori om psykopatologi og endring, samt intervensjonsmetodar innan dei ulike behandlingstilnærmingane.

Innhald:

Emnet fokuserer på sentrale psykologiske tilnærmingar, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, dynamisk psykoterapi, opplevingsorienterte og mindfulnessbaserte terapiformer og terapiintegrasjon. Det vil også vere fokus på viktigheita av relasjonelle ferdigheiter og terapeuthaldningar, som respekt, empati og fleksibilitet som eit grunnlag for bruk av ulike terapeutiske intervensjonar.

Om innhaldet:

Kognitiv atferdsterapi: Undervisninga fokuserer på korleis ein kan arbeide kognitiv-atferdsterapeutisk med ulike typar av psykiske lidingar. Grunnprinsipp innan den kognitive tilnærminga blir gjennomgått, og studentane blir introdusert blant anna for ulike tilstandsbilete og gjennomfører ferdigheitsøvingar knytt til sentrale intervensjonar.

Dynamisk psykoterapi: Undervisninga gir ei oversikt over hovudlinene i dynamisk psykoterapi. Sentrale intervensjonar og framgangsmåte vil bli illustrert gjennom videoeksempel frå reelle terapeutiske forløp innan korttids psykodynamisk terapi.

Opplevingsorienterte og mindfulness-baserte terapiformer: Undervisninga gir ei forståing av det teoretiske grunnlaget for opplevingsorienterte og mindfulness-baserte terapiformer. Studentane vil gjennom videoeksempel og praktiske øvingar bli gjort kjende med sentrale forståingsmåtar og intervensjonar. Målet er å få ei forståing for korleis desse tilnærmingane kan nyttast overfor ulike typar av psykiske problem og eksistensielle utfordringar.

Terapiintegrasjon: Undervisninga gir ei innføring i det integrative perspektivet innanfor psykoterapifeltet. Kurset vil også gi ei praktisk innføring i korleis teoretiske og tekniske element frå ulike terapitilnærmingar kan integrerast i arbeid med kliniske problemområde.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan drøfte og forstå ...

 • idégrunnlag og sentrale begrep
 • kva som kan tenkast å utløyse og oppretthalde psykiske vanskar
 • rasjonale for behandling av psykiske vanskar
 • sentrale terapeutiske intervensjonar
 • empirigrunnlag
 • indikasjonar og kontraindikasjonar for behandling

Ferdigheiter

Studenten kan ...

 • formidle behandlingsrasjonale
 • etablere eit behandlingsfokus
 • utføre utvalde sentrale intervensjonar

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kan reflektere over etiske implikasjonar ved arbeid etter dei respektive terapitilnærmingane
 • er bevisst på betydninga av å lytte og vise empati, respekt og framstå som ekte overfor pasientar, pårørande og helsepersonell og deira situasjon og problem
 • forstår viktigheita av å vere fleksibel når det oppstår behov for justering av behandlingsplanen undervegs i behandlingsforløpet
 • forstår kva premiss han eller ho legg til grunn når han/ho gjer handlingsval og vurderingar i sitt virke som psykolog

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidd

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 378 studentarbeidstimar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

6 timars heimeeksamen med utgangspunkt i kasus

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust/Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.02.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.02.2021, 15:00
  Trekkfrist
  11.02.2021
  Sensur kunngjøres
  16.03.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen