Hjem
Studentsider
Masteremne

Psykologisk behandling III

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust/vår

Mål og innhald

Gjennom undervisinga får studenten ei innføring i utvalte modeller innanfor familie/parterapi og gruppeterapi. Emnet vil også ta føre seg behandling av psykiske vanskar som kan oppstå ved demenstilstandar.

Ein vil gå gjennom sentrale prinsipp for klinisk bruk av rettleia internettbehandling, indikasjonar for, og målsettingar med, denne typen behandling. Studentane skal også gjerast kjent med evidensgrunnlaget for den praktiske arbeidsmetodikken innan internettbehandling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner til og kan drøfte ..

  • Utvalte intervensjonsmetodar i familie/parterapi og gruppeterapi
  • Sentrale arbeidsformer i behandling av psykiske vanskar hos eldre personer med demens eller annen aldersrelatert kognitiv svekkelse
  • Sentrale prinsipp i klinisk bruk av rettleia internettbehandling og målsettingar med denne type behandling

Ferdigheiter:

Studenten kan:

  • Nytte utvalte terapeutiske intervensjonar i i parsamspill og kontekster der det er fleire klientar tilstade samtidig
  • Formulere en tilpassa behandlingsplan for eldre personer med demens eller annen aldersrelatert kognitiv svekkelse

Generell kompetanse:

Studenten kan reflektere over..

  • etiske implikasjonar ved arbeid etter de respektive modellane
  • etiske aspekt ved arbeid med eldre personer med demens eller annen aldersrelatert kognitiv svekkelse

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidd

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har en ramme på om lag 135 studentarbeidstimar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på klinikkbesøk, internettbehandling.

Vurderingsformer

Emnet er greidd når alle obligatoriske arbeidskrav er godkjende.

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust/vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanningen i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

tlf 55 58 27 10 studierettleiar.psyfa@uib.no

Eksamensinformasjon