Hjem
Studentsider
Masteremne

Psykologisk behandling III

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust / Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom undervisninga får studenten ei innføring i utvalde modellar innanfor familie-/parterapi og gruppeterapi. Emnet vil også ta føre seg behandling av psykiske vanskar som kan oppstå ved demenstilstandar.

Ein vil gå gjennom sentrale prinsipp for klinisk bruk av rettleia internettbehandling, indikasjonar for, og målsettingar med, denne typen behandling. Studentane skal også gjerast kjende med evidensgrunnlaget for den praktiske arbeidsmetodikken innan internettbehandling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner til og kan drøfte

  • utvalde intervensjonsmetodar i familie-/parterapi og gruppeterapi
  • sentrale arbeidsformer i behandling av psykiske vanskar hos eldre personar med demens eller anna aldersrelatert kognitiv svekking
  • sentrale prinsipp i klinisk bruk av rettleia internettbehandling og målsettingar med denne type behandling

Ferdigheiter

Studenten kan

  • bruke utvalde utvalde terapeutiske intervensjonar i parsamspel og kontekstar der det er fleire klientar til stades samtidig
  • formulere ein tilpassa behandlingsplan for eldre personar med demens eller anna aldersrelatert kognitiv svekking

Generell kompetanse:

Studenten kan reflektere over

  • etiske implikasjonar ved arbeid etter dei respektive modellane
  • etiske aspekt ved arbeid med eldre personar med demens eller anna aldersrelatert kognitiv svekking

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidd

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 135 studentarbeidstimar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 135 studentarbeidstimar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppeoppgåve

Vurderingsformer

Emnet er greidd når alle obligatoriske arbeidskrav er godkjende.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Greidd / Ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust / Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanningen i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon