Hjem
Studentsider
Masteremne

Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder

Hovedinnhold

Mål og innhald

Mål: Emnet skal gi teoretisk og praktisk innføring i behandling av komplekse psykiske tilstandsbilder, om indikasjoner for ulike behandlingstilnærminger, og om tidsperspektiver for endring og vekst.

Innhald: Emnet skal gi kunnskap om psykologisk behandling ved personlighetsforstyrrelser, psykotiske tilstander, rusmiddel- og annen avhengighetsproblematikk, alvorlig/kronisk somatisk sykdom, samt tiltak knyttet til selvmordsforebygging. Forhold av betydning for arbeidet med klienter i ulike aldersgrupper (barn/unge, voksne og eldre) skal vektlegges. Emnet bygger primært på Innføring i psykologisk kartlegging og behandling (PROPSY311), Anvendelse av modeller for psykologisk behandling (PROPSY312) og Intern klinisk praksis (PROPSY314).

Tema 1: Behandling av personlighetsforstyrrelser: Kurset gir en innføring i terapimodeller og behandlingstilnærminger rettet mot ulike personlighetsforstyrrelser med særlig vekt på to sentrale modeller. Det vil bli fokus på å vise hvordan gjennom terapi arbeide med problematiske mønstre i tenkning, affektuttrykk og interpersonlig fungering som kjennetegner og påvirker viktige funksjonsområder hos personer med personlighetsforstyrrelser.

Tema 2: Behandling av psykoser: Kurset gir en innføring i psykologisk behandling ved psykoser. En gjennomgang av sentrale og dokumentert virksomme arbeidsformer i behandling av personer med psykoselidelse vil vektlegges. Kurset gir mulighet til praktisk utprøving av sentrale ferdigheter i terapeutisk arbeid med psykotiske personer.

Tema 3: Behandling av rusmiddel- og annen avhengighetsproblematikk: I kurset vektlegges en teoretisk innføring i metoder som kan avklare ambivalens og fremme motivasjon for psykologisk behandling hos rusmiddelmisbrukere. Kurset vil inneholde øvelser knyttet til sentrale aspekt ved endringsarbeid på tvers av typer og omfang av avhengighetsproblemer: arbeid med ambivalens, endringssnakk (selvmotiverende ytringer)og beslutning i en klientsentrert tilnærming. Kurset vil gjennomgå en tilnærming til behandling av avhengighetsatferd (Kognitiv atferdsterapi; KAT) som er sentral i mange modeller for behandling av avhengighetsatferd både ved kjemisk og ikke-kjemisk avhengighet.

Tema 4: Selvmord og selvmordsforebyggende tiltak: Kurset gir en innføring i vurdering av og tiltak for personer som står i fare for å ta sitt liv. Det vil bli lagt vekt på vurdering av selvmordsrisiko og forståelse av faresignal med utgangspunkt i den kliniske samtalen. Problemstillinger ved håndtering og behandling av selvmordsrisiko, innbefattet rammer for tiltak som gjelder denne type kriser, vil bli belyst.

Tema 5: Klinisk helsepsykologi: Undervisningen gir en innføring i klinisk helsepsykologiske tilnærminger og til bruken av psykologisk kompetanse overfor pasienter med somatisk sykdom, gjennom direkte klinisk arbeid, undervisning, kompetansespredning eller holdningsskapende arbeid. I kurset inngår øvelser i noen sentrale ferdigheter innenfor klinisk helsepsykologi.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Ved fullført emne kan studenten:

 • gjengi og reflektere over sentrale psykologiske behandlings-prinsipp for komplekse psykiske tilstandsbilder
 • forklare og drøfte de sentrale elementer i en behandlingsplan for personlighetsforstyrrelse
 • forklare og drøfte sentrale behandlingsprinsipp for personlighetsforstyrrelser innen ulike terapimodeller
 • forklare og begrunne sentrale elementer ved førstegangsbehandling, vedlikeholdsbehandling og behandling av tilbakefall ved psykoselidelser
 • forklare og drøfte sentrale prinsipper i behandling av ulike former for avhengighetsatferd
 • gjøre rede for og drøfte sentrale elementer i vurdering av selvmordsrisiko og selvmordsforebygging i ulike livsfaser og ved ulike tilstandsbilder
 • gjøre rede for og reflektere rundt psykologiske og sosiale aspekter og sentrale oppgaver i helse-psykologisk arbeid ved somatisk sykdom

Ferdigheter

Ved fullført emne kan studenten:

 • gjengi og anvende sentrale dokumenterte virksomme intervensjoner ved komplekse psykiske tilstandsbilder
 • kjenne til og anvende sentrale dokumenterte virksomme intervensjoner og metoder i behandling av personlighetsforstyrrelser
 • identifisere og prioritere intervensjonsfokus og begrunne behov for innleggelse ved mistanke om psykoselidelse
 • benytte sentrale intervensjoner til å avklare ambivalens og fremme motivasjon for psykologisk behandling for avhengighets-atferd
 • anvende sentrale vurderingsinstrument og sjekklister til støtte ved vurdering av selvmordsfare
 • anvende basisferdigheter ved motiverende intervju i arbeid med mestring av psykiske vansker relatert til somatisk sykdom

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal kan studenten:

 •  reflektere over etiske aspekter ved arbeid med personer med komplekse psykiske tilstandsbilder
 • reflektere over etiske implikasjoner ved arbeid etter de respektive intervensjoner og metoder i behandling av komplekse psykiske tilstandsbilder
 • utvise bevissthet og refleksjon om ressurser og om særskilte tilretteleggings-behov hos mennesker med komplekse psykiske tilstandsbilder
 • utvise bevissthet og refleksjon om betydning av brukermedvirkning og om dilemma knyttet til anvendelse av tvang i helsevesenet

Krav til forkunnskapar

Bestått alle forutgående emner i studieløpet: PROPSY301-PROPSY312.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Øvelser
 • Selvstudium

Totalt antall timer 31,5 per uke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Deltakelse i forelesninger og øvelser på tema 1-5.

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurdering "godkjent"/"ikke godkjent".

Vurderingsformer

 Skuleeksamen på 6 timer for Tema 1-5

Obligatoriske undervisningsaktivitetar må væregodkjent før man kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Skuleeksamen vurderas med bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, D, E, F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Lista vil vere klar innan 01.06 / 01.01 for det komande semesteret.

videoframvising, tilrådde vevsider

Emneevaluering

Emnet evalueras kvart 3 år. Studentane skal evaluere om undervisninga har vært til hjelp til å oppnå de spesifikke kunnskaps, ferdighetsmål og generelle kompetansemål som er beskrevet i emnebeskrivelsen og som gjelder for de fem tema som inngår i dette emnet.

Programansvarleg

Institutt for klinisk psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet ved Institutt for klinisk psykologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime (Ny eksamen)

  Dato
  18.01.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  11.01.2021
  Sensur kunngjøres
  27.01.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  02.06.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  19.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen