Hjem
Studentsider
Masteremne

Intern klinisk-psykologisk opplæring

Mål og innhald

Mål: Emnet skal gi en praktisk innføring i psykologisk utredning og behandling av psykiske lidingar hos klientar. Emnet går over 8. 9. og 10. semester med 6 studiepoeng per semester.

Innhald: Studentane får gjennom dette emnet en innføring i utøvinga av rollen som klinisk psykolog, og i praktisk bruk av forskningsbasert kunnskap knytt til klientars behov. Etisk refleksjon knytte til psykologrollen og respektfull kommunikasjon med klientar blir sterkt vektlagt. Emnet knytt seg opp til undervisninga i emne PROPSY311, PROPSY312 og PROPSY313.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Begrepssette og analysere klientars behov for psykologisk behandling
 • Reflektere over bruk av forskningsbasert kunnskap i psykologisk utredning og behandling
 • Planlegge og utføre intervensjonar for behandling og førebygging tilpassa den enkelte klients vanskar, ressursar, livsfase og sosiokulturelle kontekst.
 • Analysere etiske dilemma i psykologisk behandling.

 Ferdigheter

Studenten kan:.

 • Utrede klientars vanskar og ressursar og utarbeide en kasusformulering med henblikk på behandlingsplan.
 • Behandle lettare psykiske lidingar under kompetent rettleiing.
 • Anvende forskningsbasert klinisk-psykologisk kunnskap for å forstå klientars problem og sikre best mulig behandlingsutbytte
 • Vurdere hjelpetiltak ved risiko for sjølvmord, sjølvskade og psykose.
 • Føre journal og dokumentere behandlinga i tråd med god fagetikk og gjeldande lover og forskrifter
 • Nytte systematisk tilbakemelding frå klientar for å optimalisere behandlingsutbytte og førebygge forverring

Generell kompetanse

Studenten:

 • Innehar etisk og kunnskapsbasert refleksivitet over rollen og forpliktelsene knytt til arbeidet som psykolog
 • Utviser sjølvstende i klinisk-psykologisk arbeid
 • Utviser evne til å gjøre hensiktsmessige val i den klinisk-psykologisk arbeidssituasjon
 • Utviser forståing av klinisk problematikk
 • Kan fremme klientens kommunikasjon, ha styring i terapisituasjonen, fange opp viktig utvikling i terapien, forstå når klientens utsegn er relevante for problemet og styrke klientens mestring og kompetanse
 • Kan gi en faglig presentasjon av sitt klientarbeid
 • Utviser trygghet i rollen som terapeut, fremstår komfortabel i terapisituasjonen, kan eksponere seg sjølv, søke tilbakemelding og kan forholda seg konstruktivt til tilbakemeldingar, kan utvise omsorg for klienten og overhalde rollegrenser

Krav til forkunnskapar

Bestått alle forutgående emner i studieløpet: PROPSY301-PROPSY310.

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på profesjonsstudiet i psykologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentane har sin praksisplass på en av instituttets tre poliklinikkar: Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom, Psykologisk poliklinikk for unge og vaksne eller Psykologisk poliklinikk for vaksne og eldre.

Undervisninga består av:

 • Rettleiinga i grupper beståande av fire studentar
 • Klinisk pasientarbeid
 • Problembasert læring

6-10 timar undervisning per veke, i 54 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Aktiv deltaking og frammøte i rettleiingssteam beståande av fire studentar og ledet av internpraksis rettleiar over tre terminar

Godkjenning av følgjene praksisrelaterte arbeidsoppgåver:

 • Teori/litteraturpresentasjon (innan slutten av 2. termin)
 • Presentasjon av etisk problemstilling (innan slutten av 2. termin)
 • Presentasjon av terapeutisk utfordring(innan slutten av 3. termin)
 • Staffpresentasjon (innan slutten av 3. termin)

Om ikkje særskilte forhold ved pasientsakene tilseier det, skal studentane ha utført behandling av minst to pasientar, og totalt må minst 30 timer rettleia psykologisk behandling være gjennomført i løpet av internpraksis før den kan godkjennas. Deloppgåver som inngår i desse behandlingane er følgjande:

 • Opplæring i bruk av elektronisk journalsystem
 • Opplæring i bruk av lyd/videopptak i behandling
 • Behandlingsstart og kontaktetablering
 • Journalføring
 • Utreiing
 • Behandlingsplan/kasusformulering
 • Behandling
 • Avslutning

Obligatoriske undervisningsaktivitetar og arbeidskrav må være godkjent før emnet vurderas som bestått/ikkje bestått.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Mappevurdering. I denne inngår følgjande element:

 • Rettleiar sin dokumentasjon av studentens erfaringsområde og arbeidsoppgåver
 • Rettleiar sin vurdering av studentens psykologfaglig kompetanse i møtet med pasientar
 • Rettleiar sin vurdering av studentens fungering i forhold til alminnelige pliktar i poliklinikken

Mappa vurderas som bestått/ikkje bestått. Vurderinga vært gjennomført over tre semester. Godkjenning av internpraksis etter avbrot eller forsinkelser i gjennomføringa kan vurderas ved søknad. Alle element i mappa må være bestått for at mappa skal være bestått.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Litteraturliste

Videoframvisning, tilrådde vevsider

Emneevaluering

Emnet evaluerast kvart 3 år. Studentane skal evaluere om undervisninga har vært til hjelp til å oppnå de spesifikke kunnskaps og ferdighetsmål som inngår i dette emnet.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, ta kontakt med studierettleiar/informasjonssenter: tlf 55 58 27 10 studierettleiar.psyfa@uib.no

Eksamensinformasjon