Hjem
Studentsider
Masteremne

Ekstern fordypningspraksis

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePROPSY316
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk ved praksis i Norge. Engelsk ved praksis i utlandet.

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Profesjonsstudiet i psykologi/Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust/Vår

Mål og innhald

Ekstern fordypningspraksis har til hensikt å gi studentene erfaringer som praktiserende psykolog under systematisk veiledning, refleksjon og oppfølging og derigjennom forberede studentene på oppgaver man vil stå overfor som yrkesaktiv psykolog. Gjennom praksisperioden skal studentene utvikle sin evne til å analysere psykologiske problemer og problemstillinger. I tillegg skal studentene få økt kompetanse og erfaring knyttet til konsultasjon, kartlegging, rådgivning, og vurdering av diagnostiske, behandlingsmessige og fagetiske spørsmål. Studentene skal utvikle forståelse for profesjonell yrkesutøvelse, både for enkeltpersoner, organisasjoner og for andre yrkesgrupper. Studentenes arbeid vil bli veiledet av psykolog som er ansatt ved praksisinstitusjonen, og i samsvar med egne retningslinjer for ekstern fordypingspraksis. Studentene kan velge fordypningsområde innen: skole- og opplæringspsykologi, samfunnspsykologi, klinisk psykologi og klinisk nevropsykologi. Praksisutplassering skjer i regi av fakultetet/institutt og innebærer i hovedsak utplassering både i sekundær- og primærhelsetjenesten i Bergen og samarbeidende fagmiljø i Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna (Haugesund). Studentene har anledning til å søke eksternpraksis ved institusjoner i Norge/utlandet etter vurdering og avtale i regi av fakultetet/instituttet.

Ekstern fordypningspraksis (30 sp) blir gjennomført over 19 uker/5 dagers arbeidsuke.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Ved fullført praksis kan kandidaten:

 • Analysere og beskrive arbeidsoppgaver og praktisk rolleutøvelse som er karakteristisk for psykologer i det aktuelle fordypningsområdet
 • Analysere forholdet mellom forskningsbasert psykologisk kunnskap, spesifikke situasjoner, utøvelse av skjønn og konkret beslutningstaking innen det relevante praksisfeltet

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Anvende psykologisk kunnskap og arbeidsmetodikk på problemer og saksområder for psykologarbeid innen fordypningsområdet

Generell kompetanse

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Fremvise adekvat respekt for personer, grupper og systemer som psykologarbeid omfattes av
 • Reflektere over hvordan psykologisk kunnskap kan ha implikasjoner for praksis
 • Analysere profesjonell og fagetisk yrkesutøvelse innen fordypningsområdet
 • Reflektere om hvordan evaluering av egen praksis er en integrert del av profesjonell virksomhet som psykolog
 • Reflektere om det å diskutere, forholde seg til og forstå individet i en større arbeidssammenheng
 • Kommunisere om faglige problemstillinger og tiltak innenfor fagområdet med andre helseaktører

Krav til forkunnskapar

Studenten skal ha gjennomført og bestått alle tidligere kurs og emner som inngår i profesjonsstudiet.

Arbeids- og undervisningsformer

Selve praksisarbeidet, samt veiledning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Gjennomføring av ekstern fordypningspraksis, inklusive rapporter i forbindelse med ekstern fordypningspraksis: Veileder er forpliktet til å gi skriftlig tilbakemelding til fakultetet om at veiledning er igangsatt i tråd med retningslinjer.

Ved avslutning av praksisperioden leverer både veileder og student skriftlig evalueringer av praksis til fakultetet. Veileder skal i tillegg vurdere studentens praksisarbeid i tråd med vedtatte skriftlige retningslinjer, og denne vurderingen vil gi grunnlag for godkjenning av ekstern fordypningspraksis. 

 • Deltakelse på praksiseminar om tverrprofesjonell samarbeidslæring

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurdering "godkjent"/"ikke godkjent".

Vurderingsformer

Emnet er greidd når alle obligatoriske undervisningsaktivitetar er gjennomført og godkjent

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen bestått/ikke bestått.

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for klinisk psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av emnet.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet har det adminstrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om eksternpraksis finner du her

Du kan også ta kontakt med studieveileder/informasjonssenter: tlf 55 58 27 10 studieveileder.psyfa@uib.no

Eksamensinformasjon