Hjem
Utdanning
Masteremne

Metode II - Kvantitativ og kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Tema 1: Kvalitativ metode og dybdeintervju

 

Kurset gir en introduksjon til det kunnskapsteoretiske grunnlaget for kvalitativ forskningsmetode. Det tar særlig utgangspunkt i et hermeneutisk-fenomenologisk perspektiv, men vil også gi oversikt over andre sentrale tilnærminger. Kurset gir videre en praktisk øvelse i å gjennomføre kvalitative forskningsintervjuer ¿ fra planlegging av undersøkelser, via datainnsamling og analyse, til formidling av forskningsfunn skriftlig så vel som muntlig. Denne innføringsøvelsen bygger på et klinisk perspektiv og kan kun erstattes av kurs som tar utgangspunkt i tilsvarende rammeverk. Kurset gir også en oversikt over ulike måter å evaluere kvalitativ forskning på, og hvordan kunnskap fra slike studier kan anvendes i psykologisk praksis.

Tema 2: Kvantitativ metode

 

Kurset gir en innføring i grunnleggende metoder for beskrivelse, behandling og oppsummering av kvantitativt datamateriale. Det blir gitt opplæring i vanlige former for organisering av kvantitative data, ulike former for beskrivelse og oppsummering av slike data, samt sentrale prinsipper for å gjøre statistiske slutninger. Gjennom praktiske øvelser vil studentene få trening i bearbeiding og oppsummering av kvantitativ informasjon. Videre vil kurset gi en innføring i hvordan evaluere og anvende kunnskap fra kvantitativ forskning i psykologisk praksis.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten kan:

 

 • Gjøre rede for sentrale trekk ved det kunnskapsteoretiske grunnlaget for kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Forklare og drøfte etiske spørsmål og personvernhensyn knyttet til gjennomføring av kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Gjøre rede for hermeneutisk-fenomenologisk forskningsmetode, muligheter og begrensninger ved dybdeintervju, samt drøfte sentrale kvalitetskriterier for kvalitativ forskning
 • Gjøre rede for betydningen av refleksivitet i innsamling og analyse av kvalitativt datamateriale med særlig vekt på forholdet mellom intervjuperson og intervjuer
 • Beskrive og differensiere hovedtilnærminger til kvantitativ dataanalyse
 • Identifisere situasjoner hvor ulike former for kvantitativ dataanalyse er relevant å bruke
 • Kjenne til prinsipper for organisering av kvantitativt datamateriale
 • Kjenne til grunnleggende statistiske begreper som sentraltendens, spredning og sammenheng
 • Kjenne til prinsipper for statistiske slutninger

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 •  
  •  Utforme forskningsspørsmål som er egnet for kvalitativ eller kvantitativ forskning
  • Vurdere kvalitet på kvalitative og kvantitative undesøkelser
  • Utforme en intervjuguide, gjennomføre et kvalitativt forskningsintervju, samt kode og analysere transkribert intervjumateriale
  • Rapportere metodisk fremgangsmåte, presentere kvalitative forskningsfunn og drøfte funnene refleksivt innenfor format av skriftlige forskningsarbeider
  • Skape kontakt og innhente informasjon om andres erfaringer gjennom intervju
  • Tilrettelegge og organisere kvantitative data ved hjelp av standard programvare
  • Fremstille enkel univariat og bivariat statistikk ved hjelp av standard programvare
  • Fortolke resultater fra statistiske analyser av bivariate sammenhenger og forskjeller mellom grupper
  • Kommunisere resultater fra statistiske analyser i samsvar med vitenskapelige standarder 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 

 •  Forholde seg kritisk og reflektert til muligheter og begrensninger ved kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Reflektere over intervjusituasjonens etiske og mellommenneskelige dynamikk

Krav til forkunnskapar

PSYK113 - Innføring i metode, EXFAC- PS

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppeøvelser

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tema 1: Kvalitativ metode og dybdeintervju

 • Gjennomført intervjuøvelse og evalueringsøvelse (godkjennes av lærer)
 • Skriftlig rapport (godkjennes av lærer)

Tema 2: Kvantitativ metode

 • Deltakelse i øvelser (godkjennes av lærer)
 • Fullførte oppgaver knyttet til forelesningstema (godkjennes av lærer)
 • Kursprøve på kvantitative data-analyser på relevant kunnskapsområde (godkjennes av lærer)

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ ikke godkjent

Vurderingsformer

Emnet vurderes som bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent

Karakterskala

Greidd/Ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Lista vil vere klar innan 01.06 / 01.12 for det komande semesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@psyfa.uib.no

Tlf : 55 58 27 10

Eksamensinformasjon