Hjem
Studentsider
Masteremne

Metode II - Kvantitativ og kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Tema 1: Kvalitativ metode og dybdeintervju

 

Kurset gir en introduksjon til det kunnskapsteoretiske grunnlaget for kvalitativ forskningsmetode. Det tar særlig utgangspunkt i et hermeneutisk-fenomenologisk perspektiv, men vil også gi oversikt over andre sentrale tilnærminger. Kurset gir videre en praktisk øvelse i å gjennomføre kvalitative forskningsintervjuer. Denne innføringsøvelsen bygger på et klinisk perspektiv og kan kun erstattes av kurs som tar utgangspunkt i tilsvarende rammeverk. Kurset gir også en oversikt over ulike måter å evaluere kvalitativ forskning på, og hvordan kunnskap fra slike studier kan anvendes i psykologisk praksis.

Tema 2: Kvantitativ metode

 

Kurset gir en innføring i grunnleggende metoder for beskrivelse, behandling og oppsummering av kvantitativt datamateriale. Det blir gitt opplæring i vanlige former for organisering av kvantitative data, ulike former for beskrivelse og oppsummering av slike data, samt sentrale prinsipper for å gjøre statistiske slutninger. Gjennom praktiske øvelser vil studentene få trening i bearbeiding og oppsummering av kvantitativ informasjon. Videre vil kurset gi en innføring i hvordan evaluere og anvende kunnskap fra kvantitativ forskning i psykologisk praksis.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten kan:

 

 • Gjøre rede for sentrale trekk ved det kunnskapsteoretiske grunnlaget for kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Forklare og drøfte etiske spørsmål og personvernhensyn knyttet til gjennomføring av kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Gjøre rede for hermeneutisk-fenomenologisk forskningsmetode, muligheter og begrensninger ved dybdeintervju, samt drøfte sentrale kvalitetskriterier for kvalitativ forskning
 • Gjøre rede for betydningen av refleksivitet i innsamling og analyse av kvalitativt datamateriale med særlig vekt på forholdet mellom intervjuperson og intervjuer
 • Beskrive og differensiere hovedtilnærminger til kvantitativ dataanalyse
 • Identifisere situasjoner hvor ulike former for kvantitativ dataanalyse er relevant å bruke
 • Kjenne til prinsipper for organisering av kvantitativt datamateriale
 • Kjenne til grunnleggende statistiske begreper som sentraltendens, spredning og sammenheng
 • Kjenne til prinsipper for statistiske slutninger

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 •  
  •  Utforme forskningsspørsmål som er egnet for kvalitativ eller kvantitativ forskning
  • Vurdere kvalitet på kvalitative og kvantitative undesøkelser
  • Utforme en intervjuguide, gjennomføre et kvalitativt forskningsintervju, samt kode og analysere transkribert intervjumateriale
  • Rapportere metodisk fremgangsmåte, presentere kvalitative forskningsfunn og drøfte funnene refleksivt innenfor format av skriftlige forskningsarbeider
  • Skape kontakt og innhente informasjon om andres erfaringer gjennom intervju
  • Tilrettelegge og organisere kvantitative data ved hjelp av standard programvare
  • Fremstille enkel univariat og bivariat statistikk ved hjelp av standard programvare
  • Fortolke resultater fra statistiske analyser av bivariate sammenhenger og forskjeller mellom grupper
  • Kommunisere resultater fra statistiske analyser i samsvar med vitenskapelige standarder 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 

 •  Forholde seg kritisk og reflektert til muligheter og begrensninger ved kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Reflektere over intervjusituasjonens etiske og mellommenneskelige dynamikk

Krav til forkunnskapar

PSYK113 - Innføring i metode, EXFAC- PS

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppeøvelser

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tema 1: Kvalitativ metode og dybdeintervju

 • Gjennomført intervjuøvelse og evalueringsøvelse (godkjennes av lærer)
 • Skriftlig innlevering (godkjennes av lærer)

Tema 2: Kvantitativ metode

 • Deltakelse i øvelser (godkjennes av lærer)
 • Fullførte oppgaver knyttet til forelesningstema (godkjennes av lærer)
 • Kursprøve på kvantitative data-analyser på relevant kunnskapsområde (godkjennes av lærer)

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ ikke godkjent

Vurderingsformer

Emnet vurderes som bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent

Karakterskala

Greidd/Ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Lista vil vere klar innan 01.06 / 01.12 for det komande semesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@psyfa.uib.no

Tlf : 55 58 27 10

Eksamensinformasjon