Hjem
Studentsider
Masteremne

Psykologisk behandling III

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePRPSYK312B
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid 

Undervisningssemester

Haust / Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom undervisninga får studenten ei innføring i utvalde modellar innanfor familie-/parterapi og gruppeterapi. Behandling av psykiske vanskar som kan oppstå ved demenstilstandar vil også vere tema i undervisninga. Vidare vil ein gå gjennom sentrale prinsipp for klinisk bruk av rettleia internettbehandling,og indikasjonar for, og målsettingar med, denne typen behandling. Studentane skal også gjerast kjende med evidensgrunnlaget for den praktiske arbeidsmetodikken innan internettbehandling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner til og kan drøfte ...

 • særleg betydningsfulle psykologiske tema og problemstillingar i vaksne og eldre år
 • ulike evidensbaserte behandlingsmodellar for psykologisk behandling, herunder familie-/parterapi og gruppeterapi
 • sentrale arbeidsformer i behandling av psykiske vanskar hos eldre personar med demens eller anna aldersrelatert kognitiv svekking
 • sentrale prinsipp i klinisk bruk av rettleia internettbehandling og målsettingar med denne typen behandling

Ferdigheiter

Studenten ...

 • kan anvende utvalde terapeutiske intervensjonar i par-samspel og kontekstar der det er fleire klientar til stades samtidig
 • kan formulere ein tilpassa behandlingsplan for eldre personar med demens eller anna aldersrelatert kognitiv svekking
 • har kunnskap om psykologisk behandling av seksuelle problem i parforhold og kan anvende denne kunnskapen i yrkesutøvinga si

Generell kompetanse

Studenten kan ...

 • reflektere over etiske implikasjonar ved arbeid etter dei respektive modellane
 • reflektere over etiske aspekt ved arbeid med eldre personar med demens eller anna aldersrelatert kognitiv svekking
 • studenten har kunnskap om bruk av digital teknologi i fagleg arbeid

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidde.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar med integrerte kliniske øvingar. Emnet har ei ramme på om lag 135 studentarbeidstimar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Bestått skriftleg oppgåve.

Vurderingsformer

Emnet er greidd når alle obligatoriske arbeidskrav er godkjende.

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Greidd / Ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust / Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet