Hjem
Studentsider
Masteremne

Vitskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePRPSYK312C
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid 

Undervisningssemester

Haust / Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet fokuserer på vitskapsteoretiske problemstillingar som er relevante for psykologi som vitskapleg disiplin og for psykologiens bruksområde, slik som klinisk psykologi. Emnet gjer greie for sentrale prinsipp og reglar for god yrkesutøving som er nedfelt i fagetiske retningsliner, lover og forskrifter. Emnet inneheld også ferdigheitsøvingar.

Valtema opnar for at studentane kan fordjupe seg i relevante område innan klinisk psykologi. Studentane må ta del i minst eitt valtema.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har kunnskapar om:

 • etiske prinsipp for nordiske psykologar
 • sentrale vitskapsteoretiske modellar i klinisk psykologi som fagdisiplin

Ferdigheiter

Studenten kan ...

 • utvise bevisstheit og refleksjon ved fagetiske problemstillingar som kan oppstå i samband med utøving av psykologyrket
 • identifisere og formulere etiske problemstillingar og drøfte korleis desse kan handterast ut frå fagetiske retningsliner
 • formulere ei vitskapteoretisk problemstilling knytt til psykologien som fagdisiplin og psykologiens verkeområde
 • presentere argument for og imot ein vitskapsteoretisk posisjon

Generell kompetanse

Studenten ...

 • forstår dei etiske premissa for handlingsval og vurderingar i psykologyrket
 • har eit reflektert forhold til vitskapens rolle og tyding i samfunnet

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet i psykologi må vere greidd

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar med integrerte øvingar. Emnet har ei ramme på omtrent 110 studentarbeidstimar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Kursprøve med utgangspunkt i ei etisk problemstilling.
 • Essay med utgangspunkt i ei vitskapsteoretisk problemstilling.
 • Deltaking i undervisninga i minst eitt valtema.

Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som Godkjent / Ikkje godkjent.

Vurderingsformer

Emnet er greidd når alle obligatoriske arbeidskrav er godkjende.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Greidd / Ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust / Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet