Hjem
Studentsider
Masteremne

Ekstern fordypningspraksis

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePRPSYK316
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk ved praksis i Norge. Engelsk ved praksis i utlandet.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid 

Undervisningssemester

Haust/Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Ekstern fordypningspraksis har til hensikt å gi studentene erfaringer som praktiserende psykolog undersystematisk veiledning, refleksjon og oppfølging og derigjennom forberede studentene på oppgaver manvil stå overfor som yrkesaktiv psykolog. Gjennom praksisperioden skal studentene utvikle sin evne til åanalysere psykologiske problemer og problemstillinger. I tillegg skal studentene få økt kompetanse ogerfaring knyttet til konsultasjon, kartlegging, rådgivning, og vurdering av diagnostiske, behandlingsmessigeog fagetiske spørsmål. Studentene skal utvikle forståelse for profesjonell yrkesutøvelse, både forenkeltpersoner, organisasjoner og for andre yrkesgrupper. Studentenes arbeid vil bli veiledet av psykologsom er ansatt ved praksisinstitusjonen, og i samsvar med egne retningslinjer for eksternfordypingspraksis. Studentene kan velge fordypningsområde innen: skole- og opplæringspsykologi,samfunnspsykologi, klinisk psykologi og klinisk nevropsykologi. Praksisutplassering skjer i regi avfakultetet/institutt og innebærer i hovedsak utplassering både i sekundær- og primærhelsetjenesten iBergen og samarbeidende fagmiljø i Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna (Haugesund).Studentene har anledning til å søke eksternpraksis ved institusjoner i Norge/utlandet etter vurdering ogavtale i regi av fakultetet/instituttet.

Ekstern fordypningspraksis (30 sp) blir gjennomført over 19 uker/5 dagers arbeidsuke.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Ved fullført praksis kan kandidaten:

 • Analysere og beskrive arbeidsoppgaver og praktisk rolleutøvelse som er karakteristisk for psykologer i det aktuelle fordypningsområdet
 • Analysere forholdet mellom forskningsbasert psykologisk kunnskap, spesifikke situasjoner, utøvelse av skjønn og konkret beslutningstaking innen det relevante praksisfeltet

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Anvende psykologisk kunnskap og arbeidsmetodikk på problemer og saksområder for psykologarbeid innen fordypningsområdet

Generell kompetanse

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Fremvise adekvat respekt for personer, grupper og systemer som psykologarbeid omfattes av
 • Reflektere over hvordan psykologisk kunnskap kan ha implikasjoner for praksis
 • Analysere profesjonell og fagetisk yrkesutøvelse innen fordypningsområdet
 • Reflektere om hvordan evaluering av egen praksis er en integrert del av profesjonell virksomhet sompsykolog
 • Reflektere om det å diskutere, forholde seg til og forstå individet i en større arbeidssammenheng
 • Kommunisere om faglige problemstillinger og tiltak innenfor fagområdet med andre helseaktører
 • Kan anvende kunnskap om andre faggruppers kompetanse og ansvarsområder til å samhandle både tverrfaglig og tverrprofesjonelt

Krav til forkunnskapar

Studenten skal ha gjennomført og bestått alle tidligere kurs og emner som inngår i profesjonsstudiet.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Selve praksisarbeidet, samt veiledning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Gjennomføring av ekstern fordypningspraksis, inklusive rapporter i forbindelse med eksternfordypningspraksis: Veileder er forpliktet til å gi skriftlig tilbakemelding til fakultetet om at veiledning erigangsatt i tråd med retningslinjer.
 • Ved avslutning av praksisperioden leverer både veileder og student skriftlig evalueringer av praksis til fakultetet. Veileder skal i tillegg vurdere studentens praksisarbeid i tråd med vedtatte skriftlige retningslinjer, og denne vurderingen vil gi grunnlag for godkjenning av ekstern fordypningspraksis.
 • Deltakelse på praksiseminar om tverrprofesjonell samarbeidslæring

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurdering "godkjent"/"ikke godkjent".

Vurderingsformer

Emnet er greidd når alle obligatoriske undervisningsaktivitetar er gjennomført og godkjent

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen bestått/ikke bestått.

Vurderingssemester

Haust/Vår

Litteraturliste

.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet