Hjem
Studentsider
Masteremne

Hovudoppgåve

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePRPSYK317
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust/Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Formålet med hovedoppgaven er at studentene skal kunne dokumentere forståelse for sentrale forskningsprinsipper, ved å planlegge, gjennomføre og formidle resultatene av et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer, under veiledning. Oppgaven kan være teoretisk eller empirisk. Studentene må vise evne til systematisk, reflektert og kritisk analyse av problemstillinger og datatilfang. Forholdet mellom problemstillinger, metode, generering av data og rapportering må formidles reflektert og kritisk. Studenten må kunne gi en informativ, klar og presis skriftlig fremstilling av saksområdet. Studentenes hovedoppgaver kan inngå som studentaktiv forskning i forskningsgruppene. Hovedoppgaven skrives med utgangspunkt i en prosjektbeskrivelse som er utviklet i samarbeid med og godkjent av veileder.

Et informasjonsmøte vil bli arrangert i første halvdel av 10.semester (3. siste semester) hvor det blant annet blir gitt informasjon om mulige hovedoppgaveprosjekter. Studentene skal innen utgangen av 10. semester knytte seg til en veileder/og eller en forskningsgruppe (studentaktiv forskning), og inngå en veiledningskontrakt med veileder innenfor det aktuelle tema. Veiledningskontrakt skal leveres innen utgangen av 10.semester.

Hovedoppgaven skrives individuelt eller i gruppe på maks 3 studenter. Oppgaven kan være på mellom 40-60 sider, i henhold til utfyllende veiledning. Oppgaven kan også leveres i artikkelformat i henhold til utfyllende veiledning.

Hovedoppgaven i artikkelform skal leveres som manuskript ferdig for publisering. Veileder kan ikke stå som medforfatter. Oppgaver, artikler eller andre skriftlige arbeider som studenten har skrevet og publisert tidligere (for eksempel gjennom studentstipend/sommerstipend) kan ikke leveres som hovedoppgave. Dersom hovedoppgaven skrives som en artikkel skal den følge forfatterveiledningen i det tidsskriftet artikkelen er tenkt for. En må velge et tidsskrift på nivå 1 eller 2, som er godkjent som vitenskapelig (se: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside). En kort sammenfatning av journalens retningslinjer, særlig dersom disse avviker fra APA standarden, samt lenke til journalens hjemmeside, legges ved.

Læringsutbyte

Kunnskaper:

Ved fullført emne har studenten:

 • Inngående kunnskap til- og kunne bruke psykologiske begreper, metoder og teorier innen hovedoppgaven sitt tematiske område på en relevant faglig måte
 • Inngående kunnskap om forskningsetikk og følge fagetiske retningslinjer i arbeidet med hovedoppgaven


Ferdigheter:

Ved fullført emne kan studenten:

 • Formulere klare problemstillinger og grunngi at disse er interessante og relevante for psykologi som fag og hovedoppgavens tema
 • Analysere forholdet mellom tema, problemstilling og forskningsdesign
 • Velge adekvat forskningsstrategi/forskningsdesign gitt problemstillinger og kontekstuelle forhold som tid og økonomi
 • Benytte hensiktsmessige metoder for identifisering av aktuell litteratur, deriblant søk i relevante litteraturdatabaser
 • Forstå ulike undersøkelsers metodiske muligheter og begrensninger.
 • Selvstendig begrunne valg og bruk av relevante metodiske verktøy og utføre nødvendige kvantitative og/eller kvalitative analyser
 • Demonstrere kunnskapsmessig bredde og fordypning innenfor oppgavens område
 • Redegjøre for relevante etiske vurderinger og formelle prosedyrer vedrørende tillatelser og formelle ansvarsforhold
 • Demonstrere ferdigheter i korrekt oppbygging av et vitenskapelig arbeid etter APA-standarden, korrekt kildebruk og korrekt presentasjon av referanser
 • Analysere og forholde seg kritisk til faglige kilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse:

Ved fullført emne kan studenten:

 • Reflektere over etiske forhold knyttet til bruk av data, kilder og sitering
 • Reflektere over forfatterskap og medforfatterskap til vitenskapelige arbeider
 • Sette seg inn i nye problemstillinger, vurdere og tilegne seg ny fagkunnskap, og bruke denne kunnskapen i selvstendige analyser av aktuelle samfunnsspørsmål
 • Anvende relevant forskningslitteratur i teoretisk, empirisk og praktisk sammenheng, og anvende sin informasjons- og forskningskompetanse til å oppdatere seg faglig.
 • Kritisk analysere og formidle relevant forskning og beherske psykologfaglige uttrykksformer
 • Drøfte grunnleggende etiske problemstillinger som en stilles ovenfor i praktisk forskningsvirksomhet

Krav til forkunnskapar

 For å ta emnet må alle forutgående emner i studieprogrammet være bestått.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Skriving av hovedoppgave med tilbakemelding fra veileder.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

 Hovedoppgaven vurderes av komite med formell vitenskapelig kompetanse: en intern og en ekstern sensor.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Haust/vår. Frist for innlevering er 15. desember i haustsemesteret og 15.mai i vårsemesteret.

Litteraturliste

Individuell litteraturliste for hver enkelt hovedoppgave

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der

Emneansvarleg

Det psykologiske fakultet

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet har det administrative ansvaret for emnet.