Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Motivasjonspsykologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje ei systematisk innføring i korleis menneskeleg motivasjon er resultat av samhandling mellom individet sin åtferd, emosjonar, kognisjon, individuelle forskjellar og tilhøve i miljøet.

Studentane skal få innsikt i a) ulike typar motivasjon, b) korleis motivasjon er ein viktig føresetnad for læring, som påverkar både læringsprosess og prestasjonar, c) strategiar for sterkare og meir føremålstenleg motivasjon og yting, d) korleis motivasjon både kan vere eit uttrykk for relativt stabile individuelle skilnader i personlegdom og resultat av tilpassing til omgjevnadene sine forventninger, og e) samanhengen mellom motivasjon, meistring og sjølvoppfatning.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Ved fullført modul skal kandidaten kunne:

 • Kjenne sentrale omgrep i motivasjonspsykologien
 • Kjenne dei mest sentrale teoriane om motivasjon, og demonstrere kunnskap om dei
 • Kjene til forskingsmetodar i studiet av motivasjon
 • Analysere sentrale omgrep og teoriar i motivasjonspsykologien og diskutere forholdet mellom dei.

Dugleik

Ved fullført modul skal studenten kunne:

 • Drøfte viktige fenomen presentert i modulen
 • Demonstrere forståing av motivasjon innan ulike område av psykologien
 • Drøft praktiske implikasjonar av ulike motivasjonsteoriar innan felt som skule, arbeidsliv, helse og idrett

Generell kompetanse:

Ved fullført modul skal kandidaten kunne:

 • Reflektere rundt kva motivasjon er
 • Reflektere rundt korleis ein måler motivasjon
 • Reflektere rundt - og tenkje kritisk om - korleis ulike teoriar vinklar motivasjonsfenomen

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie, eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar 2 timar per veke i 14 veker, totalt 28 timar.

Seminar 2 timar per veke i 6 veker, totalt 12 timar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar 2 timar per veke i 14 veker, totalt 28 timar.

Seminar 2 timar per veke i 6 veker, totalt 12 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på 4 timar der studentane skal besvare 2 av 3 oppgaver.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  23.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.01.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  09.01.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted