Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Biologisk og kognitiv psykologi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane ei innføring i psykologifaget sitt biologiske og kognitive fundament. Emnet tek sikte mot å gje eit første grunnlag til forståing av menneskeleg åtferd og åtferd i andre organismar. Studentane vil gjennom dei to hovudblokkane i emnet verte kjende med psykologien sitt biologiske og kognitive fundament.

Biologisk psykologi skal gje studenten ei grunnleggjande forståing av nervesystemets oppbygning og funksjon, korleis hjernen produserer åtferd og kommuniserer med andre organ. Sentrale fenomen som læring, hugs og emosjonar vert presentert. Studenten skal også bli kjend med det evolusjonsteoretiske grunnlaget for dyr og menneske sin adapsjon/tilpassing til miljøet.

Kognitiv psykologi skal gje studenten ei generell innføring i teoriar om, perspektiv på, og metodar til å studere kognisjon. Studiet skal gje ein gjennomgang av sentrale funn og ein diskusjon av nokre viktige applikasjonar av kognitiv psykologi.

Læringsutbyte

Biologisk psykologi (5 studiepoeng)

Kunnskapar

Ved fullført emne skal kandidaten kunne gjere greie for:

 • organiseringa av det sentrale og perifere nervesystem samt hovedmekanismar for korleis nevronar kommuniserer
 • moderne metodar for å studere hjernestrukturar involvert i språk og kognisjon, som til dømes CAT, PET og fMRI
 • hovudtankane i evolusjonsteori, evolusjonspsykologi og sosiobiologi; særskild omgrepa "naturleg utval", "inclusive fitness", "kin selection" og "resiprok altruisme"
 • basale genetiske prinsipp, særskild omgrepa kromosom, gen, DNA og RNA, genotype og fenotype
 • hovudtrekka ved relasjonen mellom hjernestrukturar og åtferd; særskild emosjonar, læring, hugs, språk og kognisjon
 • språk og lateralisering
 • emosjonsteoriar og forholdet mellom stimulus/kontekst og emosjonar
 • homeostase og homeostatisk regulering av til dømes spiseadferd
 • korleis hjernen regulerer kroppslege organ via det autonome nervesystemet og det endokrine systemet
 • stressreguleringsmekanismar og faktorar som er av betyding for utvikling av stressrelaterte sjukdommar

Ferdigheiter

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Diskutere læring og emosjonar sin funksjon i eit evolusjonsperspektiv
 • Diskutere ulike teoriar om forholdet mellom stimulus/kontekst og emosjonar, som til dømes James-Lange og Cannon-Bard
 • Diskutere forholdet mellom biologiske og psykologiske aspekt ved emosjonar, hugs, språk og spiseadferd
 • Drøfte korleis langvarig aktivering kan føre til utvikling av kroppsleg sjukdom
 • Kunne diskutere sosiobiologi og evolusjonspsykologi som forklaring for menneskets åtferd.

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Ha opparbeidd en grunnleggande kompetanse om dei ulike elementa som til saman utgjer biologisk psykologi, og anvende kunnskap frå biologisk psykologi til å forklare fenomen som involverer menneskeleg tenkning og åtferd

Kognitiv psykologi (5 studiepoeng)

Kunnskapar

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Gjere greie for korleis visuell og auditorisk objektgjenkjenning går for seg
 • Gjere greie for sentrale teoriar om oppmerksemd, og karakteristika ved delt og selektiv oppmerksemd
 • Gjere greie for teoriar om langtidsminnets oppbygning og funksjon
 • Kjenne til ulike minnestrategiar
 • Gjere greie for karakteristika ved mentale bilete og kognitive kart
 • Gjere greie for omgrepa "skjema" og "skript" sine roller i kognitiv psykologi
 • Gjere greie for problemløsning, inkludert ulike problemløsningsstrategiar
 • Gjere greie for sentrale kjenneteikn ved menneskets resonnering og avgjerdstaking

Ferdigheiter

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Demonstrere nokre sentrale eksperimentelle oppsett for å studere ulike delar av kognitiv psykologi
 • Diskutere nokre gjennomgåande tendensar i menneskeleg tenkning
 • Forklare korleis elementar frå kognitiv psykologi, som til dømes hugs, oppmerksemd og persepsjon, fungerer i samspel med kvarandre
 • Anvende kunnskap frå kognitiv psykologi til å planlegge effektiv studieteknikk
 • Drøfte den historiske utviklinga av kunnskap innanfor dei ulike områda i kognitiv psykologi

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Ha opparbeidd ein grunnleggande kompetanse om dei ulike elementa som til saman utgjør kognisjon, og anvende kunnskap frå kognitiv psykologi til å forklare fenomen som involverer menneskeleg tenkning

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet krev studierett på bachelorprogrammet i kognitiv vitskap.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Samla undervisning utgjer 20 x 2 t undervisning, fordelt mellom 12 x 2 t forelesingar, og 8 x 2 t seminar. Seminara er spesielt tilpassa bachelorprogrammet i kognitiv vitskap, slik at studentane lærer om korleis biologisk og kognitiv psykologi er knytt til datamodellar og simulasjonar. Derfor blir seminar tilbudt separat for studentane i kognitiv vitskap. Det er ikkje ein føresetnad at alle moment i målsettingane skal verte dekt av forelesingar og seminar. Det ventast derfor at desse kompletterast med sjølvstudiar. For å lette studenten sitt arbeid med stoffet vert det tilbudd IKT-basert stønad på Internett.

Undervisninga er den same som for den biologiske og den kognitive delen av PSYK114.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

4 timars skuleeksamen der ein skal svare på 2 av 4 essayoppgåver - 1 av 2 innanfor bolken biologisk psykologi, og 1 av 2 innanfor bolken kognitiv psykologi.

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F.

Fagleg overlapp

PSYK120 + PSYK114 = 10 studiepoeng i reduksjon.

PSYK120 + PSYK101 = 10 studiepoeng i reduksjon.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Anbefalt litteratur vil vere satt saman av omlag 700 sider. Delar av eller all litteratur kan vere på engelsk.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  08.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted