Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Åtferd, helse og ernæring

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane kunnskap om sentrale aspekt ved kosthald og ernæring og deira rolle innan åtferd, kognisjonar, mental og somatisk helse. Emnet gir innsikt i korleis kosthald kan sjåast som ein del av eit større livsbilde. Det blir gjennomgått teoretisk kunnskap innan søvn, døgnrytmar, energi metabolisme, hjernefunksjon og stress samt kva for strukturelle og individuelle faktorar som kan vere med å forklare utvikling av matvareintoleranse, eteforstyrringar og overvekt. Studentane skal utvikle kompetanse og ferdigheiter i kva som er gode og verksame tiltak for å fremje eit helsegunstig kosthald med vekt på samspel mellom individuelle og strukturelle faktorar.

Emnet vil gje ei innføring både i kosthald/ernæring som ein viktig basis for åtferd og psykisk helse, samt tiltak som kan setjast i verk for å fremje eit gunstig kosthald med tanke på psykisk helse. Tiltaksutviklinga vil bli sett i relasjon til den observerte auken i fedme som gjer seg gjeldande både i Noreg og i andre vestlege land.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studentane...

 • har kunnskap om sentrale element ved ernæring og hjernefunksjon
 • har kunnskap om feilernæring som en risikofaktor for utvikling av psykiske lidingar
 • har kunnskap om samanhengen mellom hjernen, ernæring, energiregulering og emosjonar og kognitive funksjonar
 • har kunnskap om samanhengen mellom hjernen, ernæring, energiregulering og døgnrytmar og søvn
 • har kunnskap om samanhengen mellom hjernen, ernæring, energiregulering og stress
 • har kunnskap om psykobiologiske aspekt ved regulering av appetitt og eteåtferd
 • har kunnskap om psykobiologiske aspekt ved eteforstyrringar og overeting
 • har kunnskap om psykobiologiske aspekt ved funksjonelle mageplagar
 • har kunnskap om psykobiologiske aspekt ved matvareintoleranse
 • har kunnskap om helsefremjande kosthald
 • har teoretisk kunnskap om førebyggjande helsearbeid, som omfattar:
  • Kunnskap om holdningar og åtferd
  • Preventive tiltak retta mot kosthaldsrelaterte lidingar
 • har teoretisk kunnskap om helseåtferdsmodellar, åtferdsendringar og motivasjon
 • har kunnskap om eteforstyrringar, som omfattar:
  • Diagnostiske kriterium, klinisk forståing
  • Sentrale hypotesar om korleis slike lidinger utviklast
  • Helsekonsekvensar ved eteforstyrringar
  • Psykologiske intervensjonar og rolla som behandler
  • Målemetodar for å måle eteåtferd, eteforstyrringar og fysisk aktivitet

Ferdigheiter

Studentane...

 • kan formidle kunnskap tilegna på kurset gjennom å anvende akademisk skriving - gi ein klar fremstilling av teori og empiri

Generell kompetanse

Studentane...

 • kan formidle og diskutere sentrale perspektiv og tema innan biologiske, psykologiske, sosiale og strukturelle aspekt ved ernæring

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar og seminar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ein fleirvalsprøve i det digitale vurderingssystemet. Studenten må svara rett på minst 2/3 av spørsmåla for at prøven skal vera godkjent.

Den obligatoriske undervisningsaktiviteten må være godkjent før ein kan ta eksamen i emnet.

Vurderingsformer

4 timars skuleeksamen der ein skal svare på 2 av 3 essayoppgåver.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Emneansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.09.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  29.08.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen