Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Artikkellesning i generell psykologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår. Emnet tilbys første gang Vår 2018

Mål og innhald

Emnet har som mål å . . .

Styrke studentane sin kompetanse i å vurdere og diskutere vitskapelege tekstar med utgangspunkt i utvalde vitskapelege artiklar i psykologi.

Emnet skal formidle forståing for innhaldsmessige og framstillingsmessige grep i vitskapelige tekstar.

Innhald:

Studiet tar opp tema som vitskapeleg relevans, tilhøvet mellom problemstilling og metode, og tilhøvet mellom empiriske funn og konklusjonar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten...

 • har kunnskapar om vitskapelege kriterier for å vurdere kvalitet i vitskapelege artiklar
 • har kunnskapar om bibliometriske kriterier for å vurdere kvalitet i vitskapelege artiklar (nivå, impact factor, siteringsindeksar m.m.)
 • har kunnskapar om kva som kjennetegner et vitenskapeleg tidsskrift (faglege retningslinjer, fagfellevurdering, formatkrav)

Ferdigheiter

Studenten...

 • kan vurdere og diskutere vitskapelege tekstar
 • kan identifisere vesentlige element i ein vitskapeleg publikasjon som vitskapeleg relevans, dokumentasjon av påstandar, tilhøvet mellom problemstilling og metode, omgrepsdefinisjonar, operasjonaliseringar, tilhøvet mellom empiriske funn og konklusjonar, og generaliseringar m.m.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståing for innhaldsmessige og framstillingsmessige grep i vitskapelige tekstar
 • har røynsle med å presentere ei vitskapeleg tekst for andre

 

Krav til forkunnskapar

Årsstudiet i psykologi (PSYK111, PSYK112, PSYK113, PSYK114)

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogrammet i generell psykologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Oversiktsførelesningar
 • Seminar med organiserte for-imot diskusjonar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Skrive 1 essay i gruppe (som får kommentarar frå medstudentar digitalt - før innlevering)
 • Gje tilbakemelding på 1 gruppe sitt essay (digitalt)
 • Muntleg gruppepresentasjon av en vitenskapelig artikkel

Desse må vere godkjende av lærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Skriftleg heimeeksamen der ein gitt vitskapeleg artikkel skal analyserast og vurderast i 2 arbeidsdagar. Heimeeksamen skal vere på 2000 ord, i APA format, med linjeavstand 1.5, fontstorleik 12, og med standard margar (2,54 cm venstre/ høgre, topp og botn). Referanseliste og appendiks kjem i tillegg.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen greidd/ikkje greidd.

Vurderingssemester

Vår.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Institutt for samfunnspsykologi

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2022, 15:00
  Trekkfrist
  12.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen