Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Affekt og kognisjon

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir bred kunnskap om forholdet mellom kognitive prosesser og affektive tilstander. Fokus er både på hvordan emosjoner er påvirket av kognitive prosesser og hvordan affektive tilstander påvirker kognitive prosesser. Emnet gir også spesifikk kunnskap om hvordan utvalgte kognitive prosesser er påvirket av affekt. I tillegg tar emnet opp forholdet mellom affekt og bevissthet, kognitive mekanismer i affektregulering, samt kulturelle og individuelle forskjeller i affekt.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten:

 • Redegjøre for ulike former for affekt, inkludert forholdet mellom emosjoner, affekt og følelser.
 • Redegjøre for hvordan affektive tilstander kan manipuleres eksperimentelt gjennom humørinduksjonsprosedyrer, og hvordan affektive tilstander kan måles.
 • Redegjøre for hva kognitiv vurdering er, samt drøfte betydningen av kognitiv vurdering i emosjoner med utgangspunkt i ulike teoretiske syn.
 • Redegjøre for hvordan affekt kan fungere som en informasjonskilde, og hvilke prinsipper som har vært formulert for å forklare dette innenfor "affekt som informasjonskilde"-perspektivet.
 • Redegjøre for hva som menes med affekt-priming, humørkongruens og humøravhengig hukommelse, og - med utgangspunkt i disse begrepene - forklare affektens betydning for menneskers hukommelse.
 • Redegjøre for hvordan kreativ problemløsning, kompleks problemløsning og sosial problemløsning kan være påvirket av affekt. Studenten skal også redegjøre for hvordan metakognitive følelser har vært studert innenfor forskning på problemløsning.
 • Redegjøre for når og hvordan menneskelige bedømmelser er påvirket av affekt. Studenten skal spesifikt kunne redegjøre for affektinfusjonsmodellen for sosiale bedømmelser, samt "risiko som følelser"-perspektivet innenfor forskning på risikovurdering.
 • Redegjøre for forholdet mellom affekt og beslutningstaking. Hva sier ulike teorier om når antisipert versus antisipatorisk affekt kan være informativ versus villedende for våre beslutninger?
 • Redegjøre for forholdet mellom affekt og bevissthet, og mellom affekt og intuisjon.
 • Redegjøre for hva som menes med affektregulering, med et fokus på betydningen av kognitive mekanismer.
 • Redegjøre for ulike teoretiske syn på kulturelle forskjeller i opplevelse av emosjoner, samt ulike syn på individuelle forskjeller i emosjonell intelligens.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • Diskutere og evaluere de to hovedspørsmålene i faget: på hvilke måter menneskelig tenkning er påvirket av affekt, og i hvilken grad emosjonelle reaksjoner er påvirket av kognitive prosesser.
 • Beskrive og diskutere sentrale modeller for forholdet mellom affekt og kognisjon og sentrale funn som belyser disse modellene, med utgangspunkt i kunnskapen formulert i kunnskapsmålene for emnet.
 • Evaluere eksperimentelle design, metode og konklusjoner i forskningsartikler som tester modeller for forholdet mellom affekt og kognisjon.
 • Etter fullført emne skal studenten kunne presentere en vitenskapelig artikkel eller bokkapittel muntlig, og kritisk drøfte styrker og svakheter ved denne i lys av annen litteratur.
 • Etter fullført emne skal studenten kunne presentere en vitenskapelig artikkel eller bokkapittel muntlig, og kritisk drøfte styrker og svakheter ved denne i lys av annen litteratur.»


Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Reflektere over hvordan ulike former for atferd er påvirket av forholdet mellom affekt og kognisjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er anbefalt at deltakere har kunnskap i psykologi tilsvarende førsteårsstudiet i psykologi. Kjennskap til kognitiv psykologi er en fordel ved deltakelse på emnet.

Krav til studierett

Emnet krever studierett på et av følgende studieprogram:

 • Bachelorprogrammet i generell psykologi
 • Bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

De spesifikke målene kan bli nådd gjennom deltakelse i forelesninger og seminar, selvstudium og samarbeid med medstudenter. Samlet undervisning utgjør 48 timer, som blir delt mellom nøkkelforelesninger, seminar og organisert gruppearbeid. Gruppearbeidet danner basis for presentasjon av vitenskapelige artikler i seminar.

Valfri videopresentasjon av tildelt faglitteratur (gruppeoppgave): Max. 10 minutter lang videopresentasjon av dei viktigaste momenta i kapittelet/artikkelen, samt faglege begrensninger og mogeleg kritikk. Alle studentane i gruppa må bidra i videoen. Videoen skal godkjennast av emneansvarleg, og kan og gjerast tilgjengeleg for medstudentar på samme kull som og har laga video (lukka område i Mitt UiB), etter studentens eige samtykke.

Vurderingsformer

4 timers skoleeksamen hvor kandidaten svarer på to av tre oppgaver

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Høst og vår

Litteraturliste

Anbefalt litteratur er satt sammen av omtrent 1000 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  11.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen