Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Organisasjonspsykologi

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePSYK603
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Lågare grad

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi studentane forståing for menneske i eit organisasjonspsykologisk perspektiv. Tema som vert tekne opp inkluderer kommunikasjon, leiing, individuelle forskjellar, grupper og gruppeprosessar, konfliktar, organisasjonskultur, og organisasjonsutvikling inkl. omstillingar i organisasjonar. Konkretiserte mål er å gjere studentane kjende med tydinga av så vel individuelle som leiingsrelaterte, grupperelaterte og organisatoriske faktorar si tyding for menneskeleg åtferd i organisasjonar. Emnet skal gi studentane ei fordjuping i organisasjonspsykologi som bidrar til at dei i ulike roller og funksjonar vil forstå, beskrive, analysere og anvende kunnskap om individ i samspel på tvers av ulike situasjonar og organisatoriske kontekstar.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan:

 • Gjere reie for sentrale metodiske problemstillingar knytte til organisasjonspsykologisk forsking
 • Gjere reie for og diskutere kommunikasjon i organisasjonar med basis i Action Science
 • Gjere reie for og diskutere kva vi i faglitteraturen forstår med omgrepet stress og korleis verksemder og tilsette på ein best mogleg måte kan mestre stress
 • Gjere reie for og diskutere sentrale teoriar, modellar og omgrep som gjeld leiing i organisasjonar, samt kunne gjere reie for empiri som gjeld forløparar og konsekvensar av leiaråtferd
 • Gjere reie for og diskutere sentrale perspektiv på og omgrep som gjeld danning og utvikling av grupper og team, og kva som kjenneteiknar effektive grupper og team
 • Gjere reie for og diskutere sentrale teoriar og modellar for konfliktar, inklusive forløparar, innhald og konsekvensar
 • Gjere reie for og drøfte modellar og omgrep som gjeld organisasjonskultur, inklusive kva som kjenneteiknar funksjonelle organisasjonskulturar og utvikling av kulturar
 • Gjere reie for og drøfte modellar og omgrep som gjeld organisasjonslæring, organisasjonsutvikling og omstillingar, og på grunnlag av empiri gjere reie for kva verksemder kan gjere for å lukkast med omstillingar ut frå nærare oppgjevne kriterier.
 • Gjere reie for individuelle føresetnader for åtferd i organisasjonar.

Ferdigheiter

Studenten kan..

 • Reflektere over og presentere sentrale teoriar og modellar for kommunikasjon og danning og utvikling av grupper/team
 • Reflektere over og presentere sentrale Stress-teoriar og kunne diskutere korleis verksemder og tilsette på ein best mogleg måte kan mestre stress.
 • Reflektere over og presentere sentrale teoriar, modellar og omgrep som gjeld leiing i organisasjonar
 • Reflektere over og presentere sentrale empiriske funn som gjeld forløparar og konsekvensar av leiing
 • Reflektere over og presentere sentrale teoriar og modellar som gjeld konfliktar
 • Reflektere over og presentere modellar og omgrep som gjeld organisasjonskultur, inklusive kva som kjenneteiknar funksjonelle organisasjonskulturar og utvikling av slike kulturar
 • Reflektere over og presentere sentrale metodar for utvikling og omstillingar av organisasjonar og organisasjonslæring.
 • Reflektere over og presentere sentrale metodar for utvikling av leiarar, organisasjonslæring og utvikling og omstillingar av organisasjonar
 • Reflektere rundt individuelle føresetnader si tyding for åtferd i organisasjonar.
 • Analysere konkrete situasjonar, slike som interpersonlege konfliktar, med utgangspunkt i organisasjonspsykologiske modellar og omgrep.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Identifisere og reflektere over sentrale problemstillingar som gjeld utvikling av leiarar, grupper/team og organisasjonar
 • Identifisere og reflektere over tydinga av stress i organisasjonar, og korleis versemder og tilsette skal forhalde seg til stress i eiga verksemd
 • Identifisere og reflektere over sentrale problemstillingar som gjeld forløparar, utvikling og konsekvensar ar konfliktar, samt handtering av slike i organisasjonar
 • Reflektere over tydinga av individuelle , leiar-, gruppe- og organisasjonsrelaterte kjenneteikn si tyding for individuell åtferd i organisasjonar og organisasjonslæring
 • Tileigne seg forskingsbasert kompetanse som gjeld utvikling av medarbeidarar, leiarar, grupper/team og organisasjonar , og korleis slik utvikling best kan gjennomførast i gjevne kontekstar
 • Kommunisere organisasjonspsykologiske problemstillingar, analyser og konklusjonar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

PSYK110=15 studiepoeng i reduksjon
PSYK103=15 studiepoeng i reduksjon

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er organisert som førelesningar og føregår som tre helgesamlingar kvar på 16 timar. I tillegg vert studentane inviterte til å arbeide med ymse typar materiell og oppgåver mellom samlingane. Alle får tilbod om tilbakemelding på ei oppgåve i løpet av emnet.

Vurderingsformer

Eksamen består av ein sju dagars skriftleg heimeeksamen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Studentane må lese kring 1200 valt litteratur for å oppnå læringsutbytte.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet