Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Operativ psykologi 1

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Operativ psykologi handlar om menneskelige faktorar i situasjonar der liv, helse eller grunnleggande verdiar er trua. I Operativ psykologi (I) skal kandidatane tileigne seg grunnleggande kunnskapar om individuelle, teambaserte, og kontekstuelle forhold som kan påverke individ, samhandling og yteevne i situasjonar som går føre seg under risikofylte og komplekse vilkår.

Studiet tar opp tema som:

 • Teoretiske perspektiv på menneskelig åtferd i operative situasjonar
 • Situasjonsbevissthet, felles mentale modeller, beslutningstaking
 • Stress, stressmestring og pårørande handtering etter kritiske hendingar
 • Leiing, samhandling og trening av operative einingar.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten kan:

 • Gjere greie for biologiske, kognitive, personlige og sosiale/ kulturelle perspektiv som kan bidra til å forklare menneskelig åtferd i operative situasjonar
 • Integrere kunnskap om kommunikasjon, beslutningstaking og samhandling i operative team, som situasjonsbevissthet, felles mentale modeller og leiing av operative einingar
 • Vise grunnleggande kunnskap om korleis positiv forventning av mestring kan bli utvikla, vedlikehalde og forsterka gjennom eigen aktivitet, trening og leiing
 • Reflektere over metodar og prosesser for seleksjon av operativt personell

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • Drøfte sentrale teoriar og modeller som kan forklare menneskelig svikt og feilhandlingar i operative situasjonar
 • Anvende kunnskap frå operativ psykologi for å analysere risiko og menneskelig svikt etter ulykker eller uønskte hendingar
 • Reflektere over og drøfte kva utfordringar en leder står overfor under planlegging, gjennomføring og avslutning av operative innsatsar

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Identifisere og reflektere over psykologiske faktorar og prosesser sin betyding for seleksjon og trening av operativ personell, samt under operativ innsats
 • Identifisere kunnskapsbehov og planlegge utdanning- og øving av operative einingar

Krav til forkunnskapar

For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må man ha generell studiekompetanse eller oppfylle krava til realkompetanse. Ut over dette er det ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Søkere over 25 år som søker opptak til videreutdanning, blir tatt opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som ikke må dokumenteres.

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Helgesamling

12 timar per veke

4 veker

Totalt 48 timar over 4 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på 3 av 4 samlingar, tilsvarande minimum 36 timer.

Vurderingsformer

Eksamen består av en sju dagars skriftleg heimeeksamen, kor studentane skal identifisere og drøfte psykologiske faktorar som kan ha betyding for utfallet av en gitt operativ situasjon.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.10.2022, 08:00
  Innleveringsfrist
  31.10.2022, 15:00
  Trekkfrist
  10.10.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen