Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Sorgutdanning

Målgruppe

Utdanninga rettar seg mot yrkesgrupper som i sitt daglege virke møter menneske i sorg, først og fremst helsepersonell, prestar, psykologar og spesialpedagogar.

Det er 40 studieplassar på dette studiet, og det blir nytt opptak hausten 2020. Meir informasjon kjem om kort tid.

Undervisning

Undervisninga går på deltid over fire semester/to år, med ei 4-dagars studiesamling i Bergen kvart semester.

Studiesamlingar 2018-2020:

1. samling 5. - 8. november 2018
2. samling 6. - 9. mai 2019
3. samling 4. - 7. november 2019
4. samling 4. - 7. mai 2020

Datoar for nytt kull 2020-2022 kjem om kort tid.

Vurdering / eksamen

Innlevering av kasusanalyse som skal godkjennast av utdanningsleiar. Studentane vil få utlevert eit sett med kasus, der de skal velje eitt. De vil bli bedne om å nytte kunnskap frå videreutdanninga til å reflektere kring si eiga rolle, fokus og oppgåver i møte med kasuset ein har vald. Omfanget på analysen vil vere maks 5000 ord. Innlevering innan 14 dagar etter at kasus er utlevert.

Obligatoriske arbeidskrav

80 % obligatorisk deltaking på førelesingar og lærerinstruerte øvingar. Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjent før innlevering av kasusanalyse.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Grunnutdanning som psykolog, lærar, prest, politi, førskole-/barnehagelærar, spesialpedagog, sjukepleiar, teolog eller andre helsefaglege utdanningar (vernepleiar og hjelpepleiar, sosionom og barnevernspedagog).

Du lastar opp nødvendig dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs