Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Sorgutdanning

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePSYK642
 • Talet på semester4
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst og vår. Emnet går ikke lenger, er erstattet med PSYK653

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Utdanningen skal gi en innføring i teori rundt vanlig og komplisert sorg og evidens- og erfaringsbasert kunnskap om intervensjon og behandling på sorgområdet. Målet er at studentene skal få økt kunnskap om sorg som grunnlag for sin praksis innen ulik yrkesvirksomhet. Gjennom praksisnær undervisning og øvelser skal deltagerne kunne bistå ved planlegging og gjennomføring av hjelp til sorgrammede enkeltpersoner og familier, samt kunne ta ansvar for møter i lokalsamfunn når tapshendelser gjør at mange er berørt. Utdanningen vektlegger å øke kunnskap både om voksne og barn og om hvordan nære nettverksmedlemmers betydning i sorg kan optimaliseres.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studentene skal kunne gjengi og reflektere om:

 • Sorgområdets historiske utvikling
 • Sorgens helsemessige konsekvenser
 • Vanlige og kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne
 • Kulturelle variasjoner i sorg
 • Familieaspekter ved sorg
 • Samspillet mellom sorg og traumer
 • Tidlig intervensjon ved normal sorg
 • Terapeutiske arbeidsmetoder ved kompliserte sorgreaksjoner

Ferdigheter

 • Yte kunnskapsbasert hjelp til mennesker både tidlig etter dødsfall og over tid
 • Kunne viderehenvise mennesker med kompliserte sorgreaksjoner
 • Behandle dem som utvikler mer kompliserte sorgreaksjoner

Generell kompetanse

Deltagerne forventes å øke sin rollebevissthet gjennom utdanningen. Siden det ikke finnes skarpe skiller mellom normal og komplisert sorg er det viktig at deltagerne på en reflektert måte kan utøve sin rollefunksjon slik at sorgrammedes eget mestringspotensial understøttes og ikke undergraves. Sorg manifesterer seg forskjellig i ulike kulturer og subkulturer. Økt

kunnskap på dette området vil forhåpentligvis gjøre at deltagerne kan sikre bedre kultursensitivitet. Noen dødsfall medfører sterke reaksjoner på ulike nivåer utover familien som rammes. Ulykker, mord og selvmord kan medføre sterke nettverks- og lokalsamfunnsreaksjoner. Deltagerne forventes å få økt sin kompetanse for å assistere i slike hendelser, ikke minst ved å bli bevisste på hvilket nivå det skal og kan interveneres på.

Krav til forkunnskapar

Grunnutdannelse som psykolog, lærer, prest, politi, førskole/barnehagelærer, spesialpedagog, sykepleier, teolog eller andre helsefaglige utdanninger (vernepleier og hjelpepleier, sosionom og barnevernspedagog)

Krav til studierett

Emnet er åpent for deg som har fått tildelt EVU-rett til emnet etter søknad og opptak gjennom Kontor for etter- og videreutdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, lærerinstruerte øvelser, litteraturstudier, bruk av videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Det vektlegges at metodene skal være varierte, med gode muligheter for egenaktiviteter, refleksjon og diskusjon.

Bolk 1

13 timer forelesning: Moderne sorgteorier, sorg i ulike kulturer, vanlige

sorgreaksjoner hos voksne, og vanlige sorgreaksjoner hos barn.

16 timer lærerinstruerte øvelser og refleksjon:

To kasus presenteres for øvelser og refleksjon: et om sorgreaksjon i familie fra annen

kultur; det andre fra en familie i sorg ¿ som grunnlag for diskusjon av ulikheter og

likheter mellom voksne og barn. Smågruppearbeid omkring helsemessige

konsekvenser av sorg.

73 timers forberedelse/selvstudium: Både i forkant av bolk 1 og under de fire bolkene

vil det bli vektlagt at deltagerne skal stimuleres til egenaktivitet mellom bolkene. I

forkant av første samling vil noen utvalgte artikler bli sendt ut (om bl.a. helsemessige

konsekvenser av sorg, og om vanlige reaksjoner hos barn og voksne) som deltagerne

blir bedt om å lese og reflektere over. Mellom bolk 1 og 2 vil deltagerne bli bedt om å

samle informasjon og reflektere over hvordan mennesker fra andre kulturer opplever

og blir hjulpet i sorg på deres arbeidsplass. De vil også få hjemmeoppgave knyttet til

forståelse av familiers opplevelse av sorg.

Bolk 2

13 timer forelesning: Traumer og sorg, familien og sorg, interaksjon-nettverk og

sørgende, risiko og beskyttelsesfaktorer ved sorg, posttraumatisk vekst, og andre

aspekter ved sorg.

16 timer lærerinstruerte øvelser og refleksjon: Kasus presenteres for diskusjon og

refleksjon over skillet mellom plutselig og forventet sorg og traumeaspektene ved

sorg. Kasus 2 omhandler sorgens familiekonsekvenser som innledning til samtale og

refleksjon. Gruppen blir bedt om å rollespille samtale med familie. I tillegg diskuteres

risiko- og beskyttelsesfaktorer i smågrupper.

73 timers forberedelse/selvstudium: Mellom 2. og 3. bolk vil deltagerne bli bedt om

å bruke den kunnskap som er formidlet omkring traumer og sorg til å observere

hvordan dette utspiller seg på deres arbeidsplass. Samtidig vil en hjemmeoppgave

knyttes til i hvilken grad nettverket er tenkt på eller involvert i den praksis som utøves

på arbeidsstedet. Frem mot bolk 3 vil deltagerne bli bedt om å sjekke ut hvilke planer

som finnes for oppfølging av enkelthendelser versus større hendelser (katastrofer) på

deres arbeidsplass.

Bolk 3

13 timer forelesning: Oppfølging og støtte etter forventede og plutselige tap, sosial

nettverksstøtte, betydningen av likemannsstøtte, hjelp til barn i sorg, og hjelp etter

storhendelser.

16 timer lærerinstruerte øvelser og refleksjon: Deltagerne blir i en smågruppeoppgave

bedt om å diskutere ulike former for hjelp og støttes innvirkning på sorgforløpet. I en

annen smågruppeoppgave blir de bedt om å planlegge et møte med en ungdomsgruppe

som dagen før har opplevd at to venner omkom i en bilulykke. En av gruppene

presenterer sitt løsningsforslag etterfulgt av plenumsdiskusjon.

73 timers forberedelse/selvstudium: I etterkant av bolk 3 vil deltagerne få i oppgave å

se på hvordan likemannsstøtte er brukt eller organisert i deres arbeidssetting, samt

hvordan barn ivaretas. Som forberedelse til bolk 4 vil de få tilsendt litteratur om

kompliserte sorgreaksjoner og bedt om å reflektere over hvor skillelinjene går og

hvilken praksis som foreligger for å «oppdage» eller henvise videre mennesker som

opplever kompliserte sorgreaksjoner. I tillegg blir deltagerne bedt om i anonymisert

form presentere et eksempel på komplisert sorg.

Bolk 4

13 timer forelesning: Komplisert sorg hos voksne, komplisert sorg hos barn og

oppfølging av enkeltpersoner og familier.

16 timer lærerinstruerte øvelser og refleksjon: Diskusjoner av kasus fra deltakerne.

73 timers forberedelse/selvstudium: I etterkant av bolk 4 vil deltagerne bli bedt om å

anvende den økede kunnskap de har fått om komplisert sorg til å utarbeide tiltak som

sikrer at mennesker som kommer i kontakt med deres arbeidssted får kvalifisert god

hjelp. Deltagerne skal reflektere hvordan denne bolkens innhold kan appliseres på det

kasus de selv forberedte i forkant av bolk 4.

Totalt:

52 timer forelesning, 64 timer lærerinstruerte øvelser, 292 timer

forberedelse/selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% obligatorisk deltakelse på forelesninger og lærerinstruerte øvelser.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før innlevering av kasusanalyse.

Vurderingsformer

Innlevering av kasusanalyse som godkjennes av utdanningsleder. Deltakerne vil få utlevert et sett med kasus hvorav de velger ett. De vil bli bedt om å benytte kunnskap fra videreutdanningen til å reflektere omkring sin rolle, fokus og oppgaver i møte med det valgte kasus. Omfang på analysen vil være maks 5000 ord. Leveres innen 14 dager etter at kasus er ulevert.

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått

Fagleg overlapp

Emnet har 100% faglig overlapp mot emnet PSYK374U Sorg. Studenter som har tatt dette emnet fra før får 1,5 studiepoengsreduksjon.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Anbefalt litteratur er på 1000 sider (+/- 10 %). Litteraturen tar sikte på å dekke tema som:

sorg, komplisert sorg, sorg hos barn, resiliens, positiv vekst etter livskriser, langtidsoppfølging av kriserammede, helsemessige følger av sorg, kulturelle aspekter ved sorg.

I tillegg til forelesninger vil det bli vist undervisningsvideoer og opptak av intervju/samtaler med de som har opplevd dødsfall. Aktuelle nettsteder med relevant stoff (video, webinarer/) vil henvises til underveis.

Emneevaluering

Emneevaluering foretas i samsvar med UiB sitt kvalitetssikringsprogram gjennom elektroniske skjema eller annen form.

Institutt

Senter for krisepsykologi

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål om opptak eller den praktiske gjennomføringen av emnet, vennligst ta kontakt med Senter for krisepsykologi

For faglige spørsmål, vennligst ta kontakt med Pål Kristensen e-post: Pal.Kristensen@uib.no