Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Sorgutdanning

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodePSYK642
  • Talet på semester4
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Målgruppe

Utdanninga rettar seg mot yrkesgrupper som i sitt daglege virke møter menneske i sorg, først og fremst helsepersonell, prestar, psykologar og spesialpedagogar.

Det er 40 studieplassar på dette studiet.

Undervisning

Undervisninga går på deltid over fire semester/to år, med ei 4-dagars studiesamling i Bergen kvart semester.

Studiesamlingar 2018-2020:

1. samling 5. - 8. november 2018
2. samling 6. - 9. mai 2019
3. samling 4. - 7. november 2019
4. samling 4. - 7. mai 2020

Tidspunkt:
Mandagar kl 10.00 - 17.00
Tirsdagar-Onsdagar: 09.00 - 17.00
Torsdagar: 09.00 - 16.00

Vurdering / eksamen

Innlevering av kasusanalyse som skal godkjennast av utdanningsleiar. Studentane vil få utlevert eit sett med kasus, der de skal velje eitt. De vil bli bedne om å nytte kunnskap frå videreutdanninga til å reflektere kring si eiga rolle, fokus og oppgåver i møte med kasuset ein har vald. Omfanget på analysen vil vere maks 5000 ord. Innlevering innan 14 dagar etter at kasus er utlevert.

Obligatoriske arbeidskrav

80 % obligatorisk deltaking på førelesingar og lærerinstruerte øvingar. Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjent før innlevering av kasusanalyse.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Grunnutdanning som psykolog, lærar, prest, politi, førskole-/barnehagelærar, spesialpedagog, sjukepleiar, teolog eller andre helsefaglege utdanningar (vernepleiar og hjelpepleiar, sosionom og barnevernspedagog).

Du lastar opp nødvendig dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs