Hjem
Studentsider
Masteremne

Sosial nettverksstøtte for kriseramma

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePSYK644
 • Talet på semester2
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om og forståelse av prosessene bak sosial støtte, hvordan kartlegge sosiale nettverk og iverksette tiltak for å styrke den sosiale støtten til kriserammede.

Emnet skal formidle avansert kunnskap om hvilken betydning sosial nettverksstøtte har for helse, spesielt i krisesituasjoner knyttet til alvorlig sykdom, ulykker og dødsfall, samt presentere verktøy for å optimalisere slik støtte

Emnet tar opp følgende tema:

 • Teorier knyttet til sosial støtte og helse og anvendelse av disse i klinisk praksis.
 • Definisjoner av sosial støtte og ulike former for sosial støtte
 • Forskningsgrunnlaget for betydning av sosial nettverksstøtte knyttet til ulike typer kriser
 • Prosessuell forståelse av nettverksstøtte i et relasjonelt og kommunikativt perspektiv
 • Utfordringer som mennesker i kriser erfarer i møte med sitt sosiale nettverk.
 • Hvilke typer støtte som oppleves som positiv og hva som kan virke mot sin hensikt
 • Klinisk erfaring fra arbeid med styrking av sosial nettverksstøtte for kriserammede.
 • Nettverkets utfordringer i møte med kriserammede
 • Intervensjoner for å styrke sosial støtte som nettverksmøter og andre familie- og nettverksfokuserte intervensjoner.
 • Nettverkskartlegging
 • Manual for psykoeduaktiv nettverksstøtte.
 • Evaluering og oppfølging av sosial støtte over tid

Krav til forkunnskapar

Personer med minimum bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, som arbeider med eller ønsker å arbeide med mennesker i ulike livskriser som sykepleiere, psykologer, leger, prester etc.

Tilrådde forkunnskapar

Personer med minimum bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, som arbeider med eller ønsker å arbeide med mennesker i ulike livskriser som sykepleiere, psykologer, leger, prester etc.

Krav til studierett

Emnet er åpent for inntil 25 studenter med studierett på masternivå. (EVU)

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen går over to semester og er lagt til fire samlinger à to dager. Samlingene er på til sammen om lag 48 timer og veksler mellom bruk av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvinger/ demonstrasjoner. Forelesningene er tenkt å hjelpe studenten til å få oversikt over vesentlige momenter som kan være til nytte i videre individuelt og grupperelatert arbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgende arbeidskrav må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen:

 1. 80% obligatorisk deltakelse på samlinger, det vil si deltakelse på minimum 3 av 4 samlinger.
 2. Mellom samling 2 og 3 er det obligatoriske innleveringsoppgaver på ca. 750 ord (+/-10%) som må bestås før eksamen kan gjennomføres.

Litteraturliste

Anbefalt litteratur på ca. 800 sider. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.

Programansvarleg

Senter for krisepsykologi

Emneansvarleg

Senter for krisepsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

arne.morken@uib.no

Tlf. 55589080