Hjem
Studentsider
Masteremne

Personelloppfølging etter kritiske hendinger

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodePSYK654
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust eller vår, emnet går over ett semester.

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Personelloppfølging etter kritiske hendelser er ment å være ei valfri blokk i Erfaringsbasert Master i Krise og Katastrofepsykologi og tek sikte på å gje ei spesialisert innsikt i å kunna kjenne igjen og vurdera stressreaksjonar og kunne gjennomføra aktiv personellomsorg.

Emnet skal formidla inngåande kunnskap om betydninga av forebyggande arbeid, tidleg intervensjon, organisering og tilrettelegging av personellomsorg. Presentera metodikk og verktøy som gir studentane moglegheit til å planlegga og gi aktiv personelloppfølging. Gi grunnlag for å vurdere kva som bør bli vist vidare til andre profesjonell instansar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

- har inngåande kunnskap om utvikling og forløp av akutte og langvarige reaksjonar hos personell som opplever alvorlege kriser

- har overordna forståing av personalomsorg som forskingsfelt og anvendt kunnskapsområde

- har avansert kunnskap om strategiar og teoriar for å planlegge, organisere, implementere og evaluere individretta tiltak for personalomsorg

- kjenner ulike døme på kort- og langsiktige tiltak og strategiar som nyttast i praksisfeltet

- har inngåande forståing av verdien av deltaking og medverknad i planlegging, implementering og evaluering av psykososial støtte etter traumatiske hendingar

Ferdigheiter

Studenten ..

- kan forstå og vurdera naturlege stressreaksjonar og risikofaktorar hos personell som har vært eksponert for potensielt traumatiserande hendingar

- kan anvende kunnskapen sin til å identifisere og påverke somatiske, emosjonelle og atferdsmessige reaksjonar på traumatiske hendingar

- kan, med utgangspunkt i krise og katastrofepsykologisk kunnskap, organisere mottak, mobilisere psykososial støtte og enkle psykososiale tiltak for å ivareta personell etter en krise.


Generell kompetanse

Studenten ..

- kan analysere faglege problemstillingar, argumentere og forstå fenomen og reaksjonar på grunnlag av forsking og døme frå praksisfeltet.

- Kan anvende fagkunnskap og bidra i tverrfaglege grupper og er oppmerksam på avgrensingar i eige kunnskapsgrunnlag

- kan kommunisera om faglege problemstillingar med andre fagpersonar og ulike yrkesgrupper i praksisfeltet

- vil meistre teamarbeid, tverrfagleg og tverrsektorelt samarbeid under kriser og katastrofar.

- kan vurdere, bruke og kommunisere informasjon på en etisk måte

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande

Krav til studierett

Emnet er åpent for inntil 25 studenter med studierett på masternivå. (EVU)

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga går over ett semester og er lagt til fire samlingar à to dagar. Samlingane er samla sett på om lag 48 timer og vekslar mellom bruk av forelesningar, gruppearbeid og praktiske øvingar/ demonstrasjonar. Forelesningane er tenkt å hjelpe studenten til å få oversikt over vesentlege moment som kan vere til nytte i vidare individuelt og grupperelatert arbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgande arbeidskrav må godkjennast for at ein skal kunne gå opp til eksamen:
- 80% obligatorisk deltaking på samlingar, det vil sei deltaking på minimum 3 av 4 samlingar.
- Mellom samling 2 og 3 er det obligatoriske innleveringoppgåve på ca. 750 ord (+/-10%) som må godkjennast før eksamen kan gjennomførast.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over 14 dagar med innlevering av oppgåve på 5000 ord (+/- 10%).

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår, i samme semester som undervisning.

Litteraturliste

Anbefalt litteratur på om lag 800 sider. Litteraturlista vil vere klar innan 01.10. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.

Emneansvarleg

Senter for krisepsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet