Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Masseoverføring og faselikevekter

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePTEK203
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklige studentar.
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Master

Ph.d.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å tilføre studentene en grunnleggende forståelse av de fysiske prinsippene som ligger til grunn for en del viktige prosesser som brukes for å separere blandinger av komponenter i fleire faser for å oppnå ønskede krav til produktkvaliteter

 

Objectives:

The course aims at supplying the students with a basic understanding of the physical principles which is the basis for some important processes used to separate mixtures of components into different phases in order to achieve desired goals for product qualities.

 

Innhald:

Emnet gir dei grunnleggande prinsippa for a) masseoverføringsprosessar (bl.a. ekvimolar mot-diffusjon og modellar for masseoverføring mellom fasar) og b) faselikevekter med fasediagram. Dei teoretiske prinsippa for destillasjon (to- eller fleirkomponent-), ekstraksjon, absorpsjon, tørking, krystallisasjon, adsorpsjon, desorpsjon og membranteknologi, og utforming av utstyr for å realisera desse prinsippena i industriell praksis, blir gjennomgått. Dessuten blir det gitt ein kort introduksjon til nukleeringsprosessar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal kunne

 • sette opp matematiske modeller for noen viktige enkle enhetsoperasjoner
 • ha innlært en systematisk metode for å analysere nye prosesser i lys av termodynamikk og konserveringslover
 • bruke programvare for løse mass-balanser, energi-balanser og stabilitet i prosessanlegg

Ferdigheiter

Studenten skal beherske

 • termodynamikkens lover
 • prinsippene for konservering av masse og energi
 • enkle modeller for molekylær transport i fluider (diffusjon)
 • prinsippene for faseoverganger mellom fluider og fluider og fast fase

Generell kompetanse

Studentene

* skal ha oppnådd et grunnlag for å kunne fordype seg videre til meir komplekse industrielle systemer

* skal ha oppnådd et tistrekkelig grunnlag til å kunne kommunisere med eksperter sjølv om de sjølv ikkje tar videre fordypning i

disse emnene

On completion of the course

the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:

Kunnskapar

Student should be able to

 • establish mathematical models for some important simple unit operations
 • use a systematic analytical way to approach new processes in terms of thermodynamic laws and principles for conservation of mass and energy
 • use software for solving mass balances, energy balances and conditions for stability in process plants

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

KJEM210, PTEK202

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskravwww.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av

Forelesninger/ 4 timar pr. veke

Øvinger/ 2 timer pr. veke

Prosjekt/10 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

3 + 4 øvingar, av desse må dei tre første alle vere godkjente og av dei fire siste må minst to vere godkjente. Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i 7 semester (undervisningssemesteret + 6 påfølgande semester).

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
 • Skriftleg eksamen (4 timar)

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.

Tillatte kalkulatormodeller inkluderer: Casio fx-82ES PLUS and Casio fx-82EX

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

McCabe,Warren, Smith,Julian C., Harriot,Peter: Unit Operations of Chemical Engineering. 5th ed. 1993 McGraw-Hill, Inc. ISBN 0-07-112738-0

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder.ppt@ift.uib.no

Tlf: 55 58 28 64

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  10.09.2019
  Sted