Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Reservoarteknikk I

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePTEK212
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår. Går siste gang vår 2022.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Å gje studentar ei teoretisk innføring om fleirfasestrøyming i reservoarbergartar samt kunnskap om korleis teorien kan brukast.

Innhald
Emnet gjev ei innføring i klassisk teori om fortrengingsprosessar av ikkje-blandbare væsker og bruk av Buckley-Leverett-modellen, teori om fraksjonsstraum, materialbalanse og trykktesting.

Læringsutbyte

Studenten sikal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ved fullført emne skal studenten:

 • ha kunnskap om dei grunnleggjande transportlikningane i porøse medium både ein- og fleirfasestraum
 • kjenne til føringar for bruk av Buckley-Leverett-modellen, teori om fraksjonsstraum, materialbalanse og trykktesting
 • skildre mikro- og makroskopiske fenomen i reservoar under olje/gass fortrenging og CO2 lagring

Ferdigheiter

ved fullført emne skal studenten kunne:

 • bruke teorien om fraksjonsstraum til å skildre forrengingsprosessar i reservoar
 • tolke trykkdata frå brønntestar og finne reserviareigenskapar

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • datahandtering og analyse
 • akademisk skriving

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PTEK211

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar og oppgåveløysing totalt 4 timar i veka

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

I semester kor undervisning vært gjeven kan innleveringar vektast inntil 25 % av karakteren. I semester kor undervisning ikkje vært gjeven gjelder avsluttande eksamen 100%

Munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Hjelpemiddel på avsluttande eksamen er enkel kalkulator i samsvar med fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvalitetet på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarlig og administrativ kontaktperons finn du på Mitt UiB.

Eksamensinformasjon