Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Eksperimentelle metodar i reservoarfysikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePTEK214
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Eksperimentelle metodar innan reservoarteknologi og kjerneanalyse for måling av porøsitet, permeabilitet, væskefortrenging i reservoarbergartar, kapillartrykk, relativ permeabilitet og fuktpreferanse.

Læringsutbyte

Ved fullført emne PTEK214 skal studenten kunne:

 • måle eigenskapane til porøse bergartar med fokus på olje- og gassreservoar
 • utføre eksperiment for å bestemme oljeproduksjon frå kjerneprøver
 • tolke eksperiment med fleirfasestraum i porøse bergartar
 • gjere greie for innverknad på strøyming i porøse bergartar frå parametrane permeabilitet, trykk, temperatur, kapillartrykk, relativ permeabilitet og fuktpreferanse
 • gjennomføre kjerneanalyse på eiga hand

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PTEK211

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratorieøvingar. Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i 3 semester (undervisningssemesteret + 2 påfølgande semester).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Eksamensinformasjon