Hjem
Utdanning
Masteremne

Prosess- og miljøkjemometri

Undervisningssemester

Haust. Emnet går siste gong haust 2019.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål med emnet er å gi operasjonell kunnskap til å løse problem der mange variabler undersøkes. Emnet gjev ei innføring i multivariate metodar anvendt på fleirvariable data frå farmasi, medisin, petroleum og industrielle prosesser. Sentrale områder er forsøksplanlegging for å oppnå maksimal informasjon frå få forsøk, mønstergjenkjenning for å studere komplekse system, regresjon for å predikere produktegenskaper frå råvarer og prosessvariablar og kalibrering for rask og presis informasjon fra instrumentelle profiler. Dataprogram nyttast for analyse og visualisering av fleirvariable data.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper om forsøksplanlegging og multivariate metoder for mønstergjenkjenning, kalibrering, regresjon og klassifikasjon
 • forstår forutsetninger for bruk av metodene

Studenten

 • kan anvende multivariate metoder i praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg om metode i ulike situasjoner

Studenten

 • har oversikt over sentrale metoder, deres praktisk bruk og på hvilke problemstillinger metodene kan anvendes

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT111, MAT121, STAT101.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen vil foregå som forelesninger, regneøvelser og obligatoriske data-øvinger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 dataøvingar med journal. Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i 7 semester (undervisningssemesteret + 6 påfølgande semester).

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen (4t).

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

KJEM225: 10 stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studieveileder@kj.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ei skriftleg prøve

  Dato
  05.12.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  28.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen