Hjem
Studentsider
Masteremne

Introduksjon til fleirfasesystem

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePTEK241
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Emnet gir ein innføring til fleirfasesystem i prosessindustrien. Det skal formidle forståing av grunnleggende matematiske modeller og hvordan de kan brukes for å løse praktiske problemer.

Innhald

Emnet omfattar: Impulstransport i og mellom kontinuerlege (fluid) og disperse (boblar, dråpar eller faste partiklar) faser, nytta på fleirfase strøymningsfenomen. Varme- og masseoverføring mellom kontinuerte og disperse faser, nytta til dømes på kontakttårn. Kjemisk reaksjon med samstundes transport av moment, varme og masse mellom fasane, nytta på fleirfasereaktorar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • forklare dei basale typane flerfasereaktorar i prosessindustrien
 • kan rekne på enkle kjemiske flerfasereaktorar
 • kan utvikle enkle matematiske modeller i flerfasestrømninger

Ferdigheiter

Studenten

 • kan kvantifisere utvekslinga av bevegelsesmengde, varme og materiale i dei separate fasene og mellom fasene i fleirfasesystem
 • kan rekne ut responstider og koplingsparameter for fleirfasesystem
 • kan forklare problemstillingane kring formuleringa av bevegelsesmengde-, energi- og materialbalansar for fleirfasesystem.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan indentifisere flerfasestrøminger i prosessindustrien og naturen
 • Kan anvende grunnleggende matematiske modeller i prosessindustrien

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PTEK202, PTEK203. MAT212 er også ein fordel.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og kollokvier.

Førelesningar / 4 timar pr. veke

Kollokvier / 2 timar pr. veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
 • Midtvegseksamen (2 timar) utgjør 25% av karakteren.
 • Skriftleg eksamen (4 timar), utgjør 75% av karakteren.
 • I semester kor undervisning ikkje vært gitt gjelder avsluttande eksamen 100%.

Vurderingsformer

I semester kor undervisning vært gitt kan midtvegseksamen gjelde inntil 25% av karakteren. I semester kor undervisning ikkje vært gitt gjelder avsluttande eksamen 100%. Tillatt hjelpemiddel på både midtvegseksamen og avsluttande eksamen er enkel kalkulator i samsvar med modell oppgitt i fakultets reglar.

Grunna tiltaka mot spreiing av Covid-19 er UiB stengd for gjennomføring av campus-eksamen. Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.

Tillatte kalkulatormodeller inkluderer: Casio fx-82ES PLUS and Casio fx-82EX

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder.ppt@ift.uib.no

Tlf: 55 58 28 64

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  30.08.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted