Hjem
Studentsider
Masteremne

Eksplosjonsfarar i prosessindustrien

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Emnet gjev ein oversikt over eksplosjonsfarar i prosesstindustrien. Undervisninga vektlegg forståing for fysiske fenomen og risikoreduserande tiltak.

Innhald
Emnet introduserer grunnleggjande konsept, termar og fenomen relatert til eksplosjonar i industrien, som til dømes fysiske og kjemiske eksplosjonar, samt prinsipp for aktiv og passiv førebygging og skadeavgrensing av eksplosjonsulykker. Undervisninga legg vekt på læring frå eksplosjonsulykker.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • diskutere klassifisering av eksplosjonsfenomen basert på fysiske og kjemiske prosessar
 • skildre tennings- og forbrenningsfenomen i gassar, væsketåker, støvskyer, fyrverkeri, drivstofflågeksplosivar (til dømes krut) og høgeksplosivar ( til dømes dynamitt)
 • forklara metodar for aktiv og passiv førebygging og skadeavgrensing av eksplosjonar
 • forklara prinsippa for klassifisering av eksplosjonsfarlege område
 • forklara prinsippa for design av elektriske apparat for bruk i eksplosjonsfarlege område
 • skildre hendingsgong og læring frå utvalde eksplosjonsulykker

Ferdigheiter

Studenten kan

 • diskutere relvente metodar for å verna ei industriell verksemd eller mot eksplosjonar, til dømes med å vise til tidlegare eksplosjonsulykke i liknande system
 • utfør enkle laboratorieeksperiment med gass- og støveksplosjonar
 • gje ei klar munnleg framstilling av løysingar på relevante oppgåver

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere relevante eksplosjonsfarar for eit gitt system
 • føreslå passande risikoreduserande tiltak for eit gitt system
 • kombinere ulike prinsipp for eksplosjonsvern for eit gitt system

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS111, PHYS112, KJEM110, KJEM210/PHYS113, PTEK252 (kan takast samstundes), PTEK202 (kan takast samstundes).

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt masterprogram eller Phd-program til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Med minimum 10-12 registrerte studentar gis undervisninga i form av teambasert læring (TBL) med gruppearbeid, avklarande forelesningar laboratorieøvingar og mappeevaluering. Med færre enn 10-12 registrerte studentar gis undervisninga som førelesning og laboratorieøvingar.

Undervisningsform vert avklart i byrjinga av semesteret.

Førelesningar/gruppearbeid: 3 timar per veke

Laboratorieøvingar: 4 obligatoriske øvingar

undervisninga gis i form av gruppearbeid (TBL) eller førelesningar, samt laboratoriearbeid.

Aktivitet: 3 timar per veke

Aktivitet: 13-14 veker

Undervisninga gis i form av førelesningar, gruppeøvingar og laboratorieøvingar

Førelesningar. to timar per veke

Gruppeøvingar: to timar per veke

Laboratorieøvingar: fire obligatoriske øvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvingar (4 av 4) og godkjent laboratorierapportar (4 av 4). Om undervisninga gis i form av teambasert læring 8TBL) er det obligatorisk å delta på minst 80 % av TBL-aktivitetane, inkludert obligatorisk innlevering av TBL testar (IF AT) for mappeevaluering.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande eksamenssemester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Mappeevaluering 8TBL) og munnleg eksamen. Om undervisninga vert gitt i form av teambasert læring 8TBL) med gruppearbeid utgjer mappeevaluering (testresultat) 25 % av karakteren og eksamen 75%. Ellers utgjer munnleg eksamen 100 % av karakteren.

Vurderingsform vert avklart i byrjinga av semesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er eksamen berre i haustsemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for faglig innhold og oppbygning av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emner der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studieretleiar kan kontaktast her: studieveileder.ppt@ift.uib.no

Tlf: 55 58 28 64

Eksamensinformasjon