Hjem
Studentsider
Masteremne

Eksplosjonsfarar i prosessindustrien

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodePTEK250
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

 

Emnet skal formidle forståing for farar i prosessindustrien og korleis farane kan begrensas

 

Innhald:

Emnet tar opp tema som Forbrennings- og antenningseigenskapar for gassar, væsker, støv/pulver og eksplosiver. Områdeklassifisering. Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlege områder. Døme på eksplosjonsulykker i prosessindustrien.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

  • beskrive og definere dei kjemiske og fysiske prosessane som skjer ved tenning og forplantning av gass-, tåke- og støveksplosjonar, og ved tenning og eksplosjon/detonasjon av pyrotekniske satsar, rakettdrivstoff og eksplosivar
  • forklare metodar for førebygging og kontroll av slike typar eksplosjonar i industri på land og til havs
  • beskrive områdeklassifisering og utforming av elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige område

Ferdigheiter

Studenten kan

  • gjennomføre nokre grunnleggjande laboratorieforsøk med gass- og støveksplosjonar

Generell kompetanse

Studenten har kunnskap om farar i prosessindustrien

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PTEK202, PTEK203

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, gruppeøvingar og laboratorieøvingar

Førelesningar. to timar per veke

Gruppeøvingar: to timar per veke

Laboratorieøvingar: fire obligatoriske øvingar

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av førelesningar og laboratoriearbeid

Aktivitet/ 4 timar pr. veke

Aktivitet/ 13 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

bligatorisk oppmøte på laboratorieøvingar (4 av 4)

Laboratorierapport. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen, utgjør 100% av karakteren. Dersom mange studenter deltek kan eksamen bli skriftleg (4 timer).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for faglig innhold og oppbygning av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emner der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studieretleiar kan kontaktast her: studieveileder.ppt@ift.uib.no

Tlf: 55 58 28 64

Eksamensinformasjon