Hjem
Studentsider
Masteremne

Integrerte operasjonar innan boring og produksjon

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emet vil gå våren 2020 dersom nok studentar melder seg.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi ei innføring i viktig omgrep, metodar og dataverktøy i sanntids reservoar- og produksjonsstyring. I emnet vil ein og gå gjennom prinsippa og teknikken bak brønnboring, retningsboring og plassering av brønnbanen med tanke på optimalisering av produksjonen. For å oppnå dette blir det lagt inn øvingsoppgåver som blir løyst i grupper.

Læringsutbyte

Ved fullført emne PTEK311 skal studenten kunne:

  • drøfte korleis reservoar- og produksjonsingeniøren sine verktøy og arbeidsoppgåver blir endra gjennom å kombinere datamodellar, sanntidsinstrumentering og nye arbeidsprosessar
  • forklare sentrale element som datafiltrering, datakomprimering og presentasjon, samt vekselverknaden mellom automatisk brønntestanalyse, decline-curve-analyse, materialbalanse og sanntidsdata for reservoar- og produksjonsstyring
  • forklare prinsippa bak brønnboring, petrofysiske målingar under boring, retningsboring og geostyring
  • drøfte korleis samhandlingsteknologi gjer det mulig å integrere ulike disiplinar for fjernstyrt operasjon og presisjonsplassering av brønnbanen for optimalisering av produksjonsrate og levetida til brønnen
  • diskutere bruk av endringsleiing for å integrere disiplinar, teknologi og menneske i ein samhandlingsprosess

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Dei 4 første semestra i bachelorstudiet i petroleum- og prosessteknologi, samt PTEK213.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

4 obligatoriske øvelser og ekskursjon. Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i 3 semester (undervisningssemesteret + 2 påfølgande semester).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Kompendier og forelesingsnotat.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon