Hjem
Studentsider
Masteremne

Støveksplosjonar i prosessindustrien

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodePTEK354
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar.
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Ph.d

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust og/eller vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal formidle forståing for farane ved støveksplosjoner.

 

Innhald:

Emnet tar opp tema som forbrennings- og antenningseigenskapar for støv/pulver. Metodar for forebygging og kontroll av støveksplosjonar. Døme på støveksplosjonsulykker i industrien. Metodar for måling av antennings-, forbrennings- og eksplosjonseigenskapar til pulver/støv. Utforming av elektrisk utstyr for bruk i områder med brennbart/eksplosjonsfarleg støv.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • beskrive metodar for å førebygge og kontrollere støveksplosjonar
 • beskrive og forklare eksempel på støveksplosjonsulykker i industrien

Ferdigheiter

Studenten..

 • Kan forklare metodar for måling av forbrennings- og eksplosjonseigenskapar til pulver/støv
 • kan forklare utforming av elektrisk utstyr for bruk i område med eksplosjonsfarlig støv

Generell kompetanse

* Studenten har god kunnskap om farar ved støveksplosjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PTEK202, PTEK250, PTEK252

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

 www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av sjølvstudium, seminar og obligatoriske litteraturstudium.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av kollokvium og selvstudium

Aktivitet/ 0 timar pr. veke

Aktivitet/ 0 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
 • Muntlig eksame , utgjør 100% av karakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder.ppt@ift.uib.no

Tlf: 55 58 28 64

Eksamensinformasjon