Hjem
Studentsider
Masteremne

Støveksplosjonar i prosessindustrien

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår.

Om ikkje anna er avtalt med Studieseksjonen eller kursansvarleg er det obligatorisk oppmøte på fyrste forelesning. Minst tre studentar må vere påmeldt for at emnet skal undervisast.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Emnet gir ei oversikt over forskingsfronten på fagfeltet støveksplosjonar. Undervisninga vektlegg forståing for fysiske fenomen og prinsipp for risikoreduserande tiltak.

Innhald

Emne skildrar tennings- og forbrenningseigenskapar for pulver og støv, metodar for førebyggings og skadeavgrensing for støveksplosjonar, læring frå støveksplosjonsulykker, og metodar for testing av tennings-, forbrennings- og eksplosjonseigenskapane til støvlag og støvskyer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse

Kunnskapar

Studenten kan:

 • skildra korleis brennbare støvskyer vert danna
 • diksutera fysiske fenomen knytt til fleirfasestrøyming i støvskyer
 • skildra tennings- og forbrenningsfenomen i støvskyer
 • diskutera flammeforplantningsmekanismar for ulike typar støv
 • kategorisera metodar for førebygging og skadeavgrensing av støveksplosjonar
 • diskutera hendingsgong og læring frå utvalde støveksplosjonsulykker
 • forklara prinsippa for risikoanalyse og risikostyring i anlegg der støveksplosjonar utgjer ein fare

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • forklara metodane som vert nytta for å måla tennings-, forbrennings-, og eksplosjonseigenskapane til støvprøvar
 • diskutera relevante tiltak og metodar for å verna ei gitt industriell verksemd mot støveksplosjonar
 • gi døme på tidlegare eksplosjonsulykker frå ulike industriar
 • gjennomføra eit litteraturstudium på utvalde aspekt knytt til støveksplosjonar
 • gje ei munnleg framstilling av litteraturstudiet

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • identifisere relevante støveksplosjonsfarar for eit gitt system
 • foreslå passande risikoreduserande tiltak for eit gitt system
 • kombinere ulike prinsipp for eksplosjonsvern for eit gitt system

Krav til forkunnskapar

PTEK250, PTEK252

Tilrådde forkunnskapar

PTEK241 (kan takast samstundes), PTEK251 (kan takast samstundes)

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett knytt til eit Master- eller ph.d.-program ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av sjølvstudium, seminar og eit obligatoriske litteraturstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk litteraturstudium, minst 10 sider inkludert tittelside og referansar, og godkjend presentasjon av litteraturstudium.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to påfølgjande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen, utgjer 100 % av karakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er eksamen berre i vårsemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.01 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder.ppt@ift.uib.no

Tlf: 55 58 28 64

Eksamensinformasjon