Hjem
Utdanning
Masteremne

Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør. Fagspesifikk del: Spesialpensum - 10 studiepoeng.

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeRAB332
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk/engelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår/haust

Mål og innhald

Mål:

Studenten skal få avansert kunnskap og forståing innanfor eit spesialområde.

Innhald:

Innhaldet blir valt av kvar enkelt student

Læringsutbyte

Studenten skal kunne gjere greie for sentrale omgrep og teoriar i valte spesialområde, og kunne analysere faglege problemstillingr knytt til desse.

Studentane skal kunne reflektere kritisk over forskingsmessige og metodologiske problemstillingar relatert til definert pensum.

Tilrådde forkunnskapar

HEL320A eller tilsvarande

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Eigenstudium

Lese vitskaplege artiklar og fagbøker ut frå sjølvvalt og godkjent pensumliste.

Vurderingsformer

Studenten skal ha en skriftleg individuell heimeeksamen over 4 dagar.

Karakterskala

Pass/fail

Litteraturliste

Pensumlista blir valt av studenten i samarbeid med rettleiar og eventuelt andre fagpersonar, og må godkjennast av RAB-koordinator. Pensum kan vere ei blanding av fagbøker og vitskapelege artiklar, og bør vere av nyare dato.

Framstillinga av spesialpensum skal vere slik at det er mogleg å vurdere innhald, nivå og omfang.

300 sider gir 3 sp.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

e-post: studie@igs.uib.no

tel: 55586100

Eksamensinformasjon