Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepeong

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Dette er et EVU kurs, se mer her: https://www.uib.no/utdanning/evu/136412/resirkulering-i-akvakultur-ras

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen, UiB, Institutt for Biovitenskap sin lokaler på Marineholmen og RAS anlegget på Marineholmen.

Det legges opp til en ukesamling på UiB sin campus, kombinert med internettbasert undervisning gjennom semesteret.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentene grunnleggende innsikt og anvendt kunnskap i biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser som er sentrale i oppdrett av fisk ved bruk av resirkulering. Emnet skal gi grunnleggende forståelse av samspillet mellom fiskens fysiologi, vannkvaliteten, drift av biofilteret, samt teknisk oppbygging og funksjon av ilike komponenter i et RAS-anlegg.

Studiet tar opp temaer som:

 • Livssyklus laks
 • Vannkvalitet i RAS, behandling av inntaksvann
 • RAS anlegget, oppbygging og funksjon
 • Filtrering av produksjonsvann
 • Biofilter, TAN omsetning
 • CO2 utluftning, gasslikevekter og bufring
 • Desinfeksjon av produksjonsvann, mikrobiell kontroll
 • Oksygenering
 • Oppdrettsenheten, anleggsutforming
 • Produksjon av laks i RAS, driftsutfordringer
 • Vannkvalitetsutfordringer (CO2, TAN, farge, partikler, H2S etc.)
 • Tilvekst, optimal foring
 • Temperaturkontroll
 • Lysbehandling smoltifisering
 • Modning av hannfisk
 • Hygienekontroll
 • Helseutfordringer/sykdom
 • Forflytning av fisk/uttransport
 • Trender i moderne RAS produksjon (brekkvann, postsmolt, intensitet, dimensjon, produksjonsstrategi etc.)
 • Design og dimensjonering
 • Regelverk
 •  

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om fiskens fysiologi og miljøkrav for å sikre optimal utvikling, ekst og god helse
 • har grunnleggende kunnskap om oppbygging og funksjon til de ulike komponentene i et RAS-anlegg og hvordan disse samspillerfor å lage et gunstig miljø for fisken

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre relevant prøvetaking (vannprøver og biologiske prøver) og analysere og tolke resultatene
 • kan tilpasse driften av et RAS-anlegg henhold til miljøinformasjon og forståelse av fiskens fysiologi
 • kan gjøre beregninger relatert til biomasse, biofilterkapasietet og miljøforhold som sikrer est mulig betingelser

Generell kompetanse

 • kan reflektere over mulighetene og utfordringene med bruk av RAS i akvakultur
 • kan orientere seg i regelverket for RAS
 • kan reflektere over bærekraftig bioproduksjon

Krav til forkunnskapar

For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må man ha generell studiekompetanse eller oppfylle kravene til realkompetanse.

Dette er et EVU kurs, se mer her: https://www.uib.no/utdanning/evu/136412/resirkulering-i-akvakultur-ras

Søkere over 25 år som ønsker opptak til videreutdanning, blir tatt opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som ikke må dokumenteres.

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Ut over dette må det dokumenteres kunnskap tilsvarende KJEMI 1 eller BIOLOGI 1 (videregående 2 klasse nivå). Lang erfaring innen akvakulturbransjen som røkter, tekniker eller annet arbeid som gir direkte kontakt med fisk og livssyklus kan gi fritak fra forkunnskaper gitt tidligere i teksten.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om en studierett knyttet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet/https://www.uib.no/utdanning/evu/136412/resirkulering-i-akvakultur-ras

Arbeids- og undervisningsformer

 • En ukesamling som vil kombinere forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og laboratoriearbeid (RAS-anlegg).
 • Fjernundervisning via Mitt UiB
 • Skriftlig prosjektoppgave

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltagelse på all undervisning i ukesamlingen samt prosjektoppgave.

Vurderingsformer

Mappevurdering med avsluttende muntlig eksamen.

Mappen vil bestå av laboratoriejournal, skriftlig innlevering og muntlig eksamen (eventuelt vi Skype).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Høst

Litteraturliste

Litteraturlista vil være klar innen 01.06 for høstsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Emneansvarlig og administrativ kontaktperson finner du på Mitt UiB. Kontakt eventuelt studie,@bio.uib.no

Institutt for biovitenskap har det administrative ansvaret.

Kontakt

Studieveileder kan kontaktes her: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon