Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjuping i religionsvitskapleg fagdidaktikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeRELDI313
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk/skandinavisk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane ei vidareføring i fagfeltet fagdidaktikk innanfor tre hovudområde:

 • demokrati og demokratilæring
 • minoritets- majoritetsperspektiv
 • undervising i kontroversielle tema

Læringsutbyte

Studentane skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten har kunnskap om:

 • kva rolle religion og livssyn har i demokratiske prosessar
 • korleis religiøse minoriteter og majoritetar vert framstilt i ulike samanheng og dei konsekvensar dette har for identitet- og gruppekonstruksjonar
 • kva som kan opplevast som kontroversielle spørsmål i ulike settingar i tid og rom

Ferdigheitar:

Studenten

 • kan analysere og kritisk drøfte og vurdere læreplaner, lærebøker og andre læremiddel for religions- og livssynsfaga i norsk skule
 • kan planleggja, gjennomføre og evaluera eigen undervising og vurdera elevanes sitt læringsutbytte
 • kan undersøke læring i eige klasserom ved hjelp av fagkunnskap og fagdidaktisk teori og reflektere over dette skriftleg og munnleg

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan nytte fagleg og fagdidaktisk kunnskap for å utvikle  eigen og andre si undervisningspraksis
 • kan på fagdidaktisk grunnlag leggje til rette for at religion- og livssynsfaga blir ein arena for elevane si demokratiske danning
 • kan reflektere over eiga mangfoldkompetanse og si eiga rolle i skule og klasserom

Krav til forkunnskapar

100-nivå og 200-nivå i religionsvitskap; 100-nivå i fag II, samt greidd praksis KOPRA103.

Tilrådde forkunnskapar

Normal studieprogresjon på lektorprogrammet.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med opptak til Lektorutdanninga med master i historie eller religionsvitskap (med religionsvitskap som fag I). 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk frammøte på minst 80% av førelesings- og seminarundervisninga

Eit refleksonsnotat knytt til erfaringar frå praksis.

Godkjende obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og dei to påfølgjande semestra.

Vurderingsformer

Rettleid semesteroppgåve med eit omfang på  om lag 3000 ord.

Studentar som kan dokumentere sjukdom på eksamenstidspunktet, kan ta eksamen i påfølgjande semester.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Studentar som kan dokumentere sjukdom på eksamenstidspunktet, kan ta eksamen i påfølgjande semester (haust).

Litteraturliste

Liste over undervisningslitteraturen vært utarbeid av instituttet og omfattar om lag 800 sider. Litteraturlista vert tilgjengeleg 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem