Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Religion, kultur og samfunn

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi ei innføring i korleis religion fungerer i kultur og samfunn før og nå. Det blir òg gitt ei innføring i relevante religionsvitskaplege problemstillingar.

Innhald:

Studiet legg vekt på religion utanfor tradisjonelle religiøse institusjonar og samspel mellom tradisjonelle religiøse førestillingar og til dømes politikk, kunst, populærkultur, utdanning, jus, økonomi, kjønn, sex og andre sosiale strukturar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har gode kunnskapar om korleis religion fungerer i dagens samfunn utanfor tradisjonelle religiøse institusjonar.
 • har kjennskap til noen religionsvitskapelege problemstillingar knytt til mellom anna populærkultur, politikk, utdanning, kjønn og seksualitet.

Ferdigheiter:

Studenten

 • har evne til å analysere fagstoff og trekke eigne slutningar.
 • har evne til å setje seg inn i vitskaplege tekster på både norsk og engelsk.
 • har evne til å utføre analyser av religionens plass i samfunnet i dag.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har generell innsikt i kva slags rolle religion speler i samfunnet i dag.
 • har erfaring med å planleggje og gjennomføre eit skriftleg arbeid av eit bestemt omfang.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein del av pensumlitteraturen er på engelsk. I tillegg til generell studiekompetanse bør derfor studenten ha gode engelskkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

5 studiepoeng overlapp med RELV101 tatt mellom 2007 og 2015.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer i form av førelesingar og obligatoriske arbeidsseminar, normalt 7-10 forelesingar (à to timar) og 8-10 seminar (à to timar). I tillegg kjem rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet har følgjande obligatoriske undervisningsaktivitetar:

 • deltaking på seminarundervisning der det blir kravd minst 60% oppmøte.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar vert vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

Godkjenninga av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

Vurderingsformer

5-dagars heimeeksamen med eit omfang på om lag 1500 ord.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust.

Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Pensum er på mellom 800 og 1000 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Trekkfrist
  07.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen