Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kristendommen, jødedommen og islam

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeRELV102
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Av smittevernomsyn er vurderingsforma hausten 2021 endra til 3 dagar heimeeksamen.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål og innhald:

Emnet har som mål at studenten gjennom studiet skal tileigna seg eit oversyn over historia til, og gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam. RELV102 er eitt obligatorisk emne i spesialiseringa i religionsvitskap, og i årsstudium religionsvitskap. Emnet kan inngå som ei sjølvstendig eining i ein bachelorgrad.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam.

Ferdigheiter:

Studenten

 • har evne til å analysera fagstoff og trekka eigne slutningar.
 • har evne til å skriva ein resonnerande tekst.
 • har evne til å utføra samanliknande analyser av tema innafor dei tre religionane.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har generell innsikt i religionsvitskapeleg vokabular.
 • har erfaring med å arbeide både sjølvstendig og i gruppe.

har erfaring med å formidla informasjon, teoriar, idear, problemstillingar og løysingar om emnet både skriftleg og munnleg.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein del av pensumlitteraturen er på engelsk. I tillegg til generell studiekompetanse bør derfor studenten ha gode engelskkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt 20-25 forelesingar (à to timar).

Dersom ressursane tillet det, vert det organisert arbeidsseminar med oppgåveskriving, leia av undervisningsassistentar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen (inntil 3000 ord) på 6 timar i slutten av semesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust.

Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Pensum vert utarbeidd av instituttet og er på mellom 1000 og 1200 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.02.2022, 13:00
  Trekkfrist
  07.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen