Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Kristendommen, jødedommen og islam

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg eit oversyn over historia til og gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam. RELV102 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i religionsvitskap. Emnet kan inngå som ei sjølvstendig eining i ein bachelorgrad.

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskap
Gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam.

Ferdigheiter
Evne til å analysera fagstoff og trekka eigne slutningar.
Evne til å skriva ein resonnerande tekst.
Evne til å utføra samanliknande analyser av tema innafor dei tre religionane.

Generell kompetanse
Generell innsikt i religionsvitskapeleg vokabular.
Erfaring med å arbeide både sjølvstendig og i gruppe.
Erfaring med å formidla informasjon, teoriar, idear, problemstillingar og løysingar om emnet både skriftleg og munnleg.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein del av pensumlitteraturen er på engelsk. I tillegg til generell studiekompetanse bør derfor studenten ha gode engelskkunnskapar.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt 20-25 forelesingar (à to timar).

Dersom ressursane tillet det, vert det organisert arbeidsseminar med oppgåveskriving, leia av undervisningsassistentar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen består av ein seks timars skuleeksamen i slutten av semesteret.

Karakterskala

I vurderinga vert det nytta ein gradert karakterskala frå A til F, der F er ikkje bestått.

Litteraturliste

Pensum vert utarbeidd av instituttet og er på mellom 1000 og 1200 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen.

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil ligga til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  09.03.2018, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  23.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted