Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål at studenten gjennom studiet skal tileigna seg eit oversyn over nokre av dei viktigaste religionane i Midtausten, Middelhavslanda og Norden i eldre tid. Studenten skal også tileigna seg ytterlegare kunnskap gjennom studiar av eit utval tekstar knytt til dei enkelte religionane.

Innhald:

Emnet gir ei innføring i Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, herunder egyptisk og mesopotamisk religion, gresk og romersk religion, og norrøn og samisk religion.

RELV105 er ein tilrådd del av spesialiseringa i religionsvitskap, men kan der faglege grunnar tilseier det, søkast om å skiftast ut med eit anna fagleg relevant 15 stp.-emne frå eit anna fag. Emnet kan inngå som ei sjølvstendig eining i ein bachelorgrad

Trykk her for informasjon om tema som er gjeldande dette semesteret.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har tileigna seg kunnskap om dei viktigaste religiøse førestellingane og rituala i mesopotamisk, egyptisk, gresk og romersk religion, religionane i hellenistisk tid og den romerske keisartida, samt norrøn og samisk førkristen religion.
 • har blitt kjend med eit utval tekstar knytte til dei einskilde religionane.
 • har kjennskap til dei viktigaste religionsvitskaplege problemstellingane knytte til studiet av desse religionane.

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan analysera fagstoff på norsk og engelsk om desse religionane og trekkja eigne slutningar.
 • kan søkja, vurdera og gjera bruk av informasjon om desse religionane.
 • kan skriva ein resonnerande tekst innan dette fagfeltet.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan utvikla vidare dei kunnskapane, dugleik og innsiktene som studiet har gjeve gjennom vidare studiar og arbeidsliv.
 • kan bringa vidare til andre informasjon og teoriar frå dette kunnskapsfeltet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein stor del av pensumlitteraturen er på engelsk. Studenten bør ha gode engelskkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer normalt i form av 15 forelesingar á to timar og gruppeundervisning (om lag 12 dobbelttimar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Studentane skal til fastsett tid levere inn ei skriftleg oppgåve på Mitt UiB. Frist blir oppgitt på Mitt UiB. Oppgåva skal vere på om lag 1000 ord og studentane får to veker til å skrive oppgåva.

2) Deltaking i gruppeundervisning er obligatorisk og det blir kravd minst 50 % frammøte for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar vert vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

Godkjenninga av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

--

Gjelder vårsemesteret 2021:

1) Studentane skal til fastsett tid levere inn ei skriftleg oppgåve på Mitt UiB. Frist blir oppgitt på Mitt UiB. Oppgåva skal vere på om lag 1000 ord og studentane får to veker til å skrive oppgåva.

2) Deltaking i gruppeundervisning er obligatorisk og det blir kravd minst 50 % frammøte for å få gå opp til eksamen. På grunn av koronasituasjonen vil det ikkje vere obligatorisk frammøte våren 2021. Det er likevel sterk oppmoding om å delta på så mykje undervisning som mogleg.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Eksamen består av ei munnleg prøve.

Gjelder gjentakseksamen hausten 2021:

NB. Hausten 2021 er gjentakseksamen (normalt munnleg eksamen) erstatta av 6 timar skriftleg eksamen heimefrå som tiltak for å hindre spreiing av koronavirus. Studentane får 1 time teknisk tilleggstid, slik at dei har 7 timar på å utforma svaret.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Denne karakterskalaen gjeld også våren 2020.

Vurderingssemester

Vår.

Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Pensum vert utarbeidd av instituttet og omfattar om lag 1000 sider. Undervisning og eksamen baserer seg på denne litteraturen.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  7 timer
  Trekkfrist
  14.09.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen